Úvodní slovo

Vážení kolegové, Praha byla vždy křižovatkou kultur a jazyků střední Evropy. Je to krásné hlavní město České republiky, které je odedávna mezníkem evropského vědeckého a akademického života. Praha s úžasnými historickými zákoutími města, dechberoucími výhledy a pamětihodnostmi zůstává perlou mezi městy světa, kde se mystika prolíná s architekturou. Uspořádání takto významné konference v Praze zvýší zájem o ranou péči, a především o situaci rodin, do kterých se narodilo dítě s postižením. Jsme přesvědčeni, že mezinárodní setkání odborníků ze západní i východní části Evropy a v neposlední řadě i z celého světa, bude přínosem pro všechny zúčastněné.

Věříme, že hostování této konference v Praze bude inspirovat a motivovat nejen odborníky, ale významně ovlivní i rodiče.

Motto mezinárodní Konference raná péče EURLYAID 2023 „Společně stavíme mosty v rané péči“ poukazuje na nutnost vzájemné mezioborové spolupráce a transdisciplinárního přístupu. Věříme, že pražské mosty spojí odborníky ze všech oborů, kteří podporují děti se zdravotním postižením v raném věku a jejich rodiny.

Cílem konference je poznání možností spolupráce napříč obory a ukotvení rané péče v systému péče o děti se zdravotním postižením a jejich rodiny. Zásadní je též představení nových trendů mezioborové spolupráce a jejich přínosu pro rodiny i odborníky.

Rodiče jsou největšími experty na své děti, proto je důležitým tématem posílení jejich role. Rodiče získají informace pro každodenní život, mohou sdílet dobrou praxi, seznámí se s výstupy výzkumů v oblasti péče o děti s postižením

Těšíme se, až vás uvítáme v srdci Evropy.

Jitka Barlová
odborná ředitelka
Společnost pro ranou péči, z. s.

členka rady EURLYAID

Program

Záměrem konference s podtitulem „Stavíme mosty v rané péči“ je propojovat jednotlivé obory a vytvářet pro rodiny pečující o děti se specifickými potřebami multidisciplinární týmy a komplexní podporu. Z role odborníků nevyjímáme ani rodiče, kteří nejlépe znají potřeby svých dětí, a jsou tak pro poradce rané péče i další specialisty rovnocennými partnery.

Účast na konferenci přislíbili lektoři z celého světa, členové EURLYAID a další přední odborníci z Česka i zahraničí. Své příspěvky přednesou řečníci z oboru rané péče a mnozí další ze spolupracujících profesionálů.

08:00 – 09:00 Registrace

09.00 – 10.00 Zahájení konference

10.00 – 10.45 Keynote 1. Michel Guralnick, Předškolní inkluze a vztahy dětí s vrstevníky

10.45 – 11.15 Přestávka na kávu

11.15-12.30 Diskusní panel. Zástupci ministerstev ČR, EURLYAID, zástupci rodičů a poskytovatelů

12:30 – 14:00 Oběd

14.00 – 14.45 Keynote 2. Robin McWilliams, Společná konzultace = spravedlnost; Lékařský model = nespravedlnost

14.45 – 15.15 Přestávka na kávu

15.15 – 16.45 blok 4 přednášek a diskuse

16.45 – 17.15 Přestávka na diskusi

17.15 – 18.45 Valné shromáždění Eurlyaid

20.00 Networkingové setkání, večeře

 

 

Den 2:

9.00 – 09.45 Keynote 3. Tim Moore, Vytvoření základních podmínek péče pro děti a rodiny, aby vzkvétaly: Role rané péče

09.45 -10.30 Keynote 4. Marylin Espe – Sherwind

10:30 – 11:00 Přestávka na kávu

11.00 – 12.30 blok 4 přednášek a diskuse/ 2 přednáškové sály

12:30 – 14:00 Oběd

14.00 – 15.15 blok 4 přednášek a diskuse/ 2 přednáškové sály

15.15 – 15.45 Přestávka na kávu

15.45 – 17.00 blok 4 přednášek a diskuse/ 2 přednáškové sály

17.00 – 18.00 Ukončení konference

08.00 – 09.00
Registrace
09.00 – 10.00
Zahájení konference

Předškolní inkluze a vrstevnické vztahy dětí

Dětské vrstevnické vztahy a přátelství mají důležitou vývojovou funkci. Ovlivňují kognitivní, komunikativní, emoční regulaci a prosociální oblasti vývoje. V této prezentaci zkoumám charakteristiky vrstevnické, sociální kompetence dětí, roli zkušenosti z inkluzivních předškolních programů ve vztahu k interakcím s vrstevníky a implementaci komplexních intervencí ke zlepšení základních rysů sociální hry dětí s vrstevníky pro předškolní věkovou skupinu dětí s vývojovým opožděním a postižením. Je zdůrazněn systémový přístup v rámci širší společenské perspektivy aby byl využit jako rámec pro budoucí práci.

Michael Guralnick
10.45 – 11.15
Přestávka na kávu

Zástupci ministerstev ČR, EURLYAID, zástupci rodičů a poskytovatelů

12:30 – 14.00
Oběd

Společné konzultace = rovnost
Lékařský model = nerovnost

Jak pracují odborníci v oblasti rané péče (od narození do 5 let) s rodinami a dalšími pečovateli, jako jsou učitelé? V tomto příspěvku navrhujeme, aby způsob, jakým odborníci mluví, jednají a identifikují sami sebe, měl vliv na jejich postoj vůči pečujícím osobám. Podíváme se na ovlivňující faktory a poté na dopady na rovnost. Vzhledem k tomu, že většina pracovníků rané péče od narození do 5 let v USA a v Evropě jsou běloši, avšak rodiny a učitelé představují různé rasy a etnické skupiny, je nebezpečí systémového rasismu stále přítomno. Ve vztahu profesionál-pečovatel, kdy první je odborníkem a druhý klientem, je riziko posilování rasismu a kolonialismu reálné. We posit that credentials can create inequality. It is time for early interventionists birth-5 to attend to the science and art of collaborative consultation, building up the caregiver. The evidence supporting equitable caregiver-professional interactions comes from such fields as educational leadership, social justice, and social support.

Robin McWilliams
14.45 – 15.15
Přestávka na kávu
15.15 – 16.45
Blok 4 přednášek a diskuse
16.45 – 17.15
Přestávka na diskusi
17.15 – 18.45
Valné shromáždění EURLYAID
20.00
Networkingové setkání, večeře

Vytváření základních podmínek péče pro děti a rodiny, aby vzkvétaly: Role intervenčních služeb v raném dětství

Naše zdraví a blahobyt jsou utvářeny podmínkami – sociálními, fyzickými, materiálními a kulturními – ve kterých žijeme. Tyto faktory mají větší vliv na výsledky než služby, které dostáváme. Tato prezentace nastiňuje základní podmínky péče, které děti a rodiny potřebují k rozkvětu. Zkoumá role, které mohou intervenující služby v raném dětství hrát při z plnění těchto podmínek. Jednou z nejdůležitějších podmínek je potřeba pozitivních vztahů. To je samozřejmě zásadní pro malé děti, které potřebují citlivou péči, aby si vytvořily bezpečné vazby, ale je to důležité také pro jejich rodiče a také pro odborníky. Tato potřeba pozitivních vztahů je základní součástí naší neurobiologie a formuje naši pohodu po celý život.

Zkoumáme důsledky těchto poznatků pro služby v raném dětství. Potřeba pozitivních vztahů utváří, co a jak poskytujeme. Pomáháme rodinám budovat pozitivní vztahy. Vztahy, které rozvíjíme s rodiči, jsou zásadní pro efektivitu naší práce. Zaměření na širší základní podmínky péče o děti a rodiny podtrhuje skutečnost, že samostatné systémy služeb rané péče budou vždy mít potíže s uspokojením všech různorodých potřeb rodin. Musí být začleněny do komplexního a inkluzivního systému služeb včasné intervence, který všem rodinám poskytne podmínky, které potřebují k výchově svých dětí, jak by si oni (a my) přáli, a také snadný přístup ke službám, které ony a jejich děti potřebují. Služby rané péče musí budovat mosty s těmito dalšími odborníky a službami. Klíčem jsou opět pozitivní vztahy.

Tim Moore

Cítila jsem se sama

Rodiny nám říkají, že mít dítě s opožděním nebo postižením může být někdy velmi osamělá cesta. Jak na to reagujeme my, poskytovatelé rané péče? Jaký význam mají ostatní členové sociální sítě rodiny? Jak spolupracovat, aby (1) rodiče měli čas, energii, znalosti a dovednosti zapojit své děti do každodenních vzdělávacích příležitostí a (2) rodiče odcházeli z rané intervence posíleni, podpořeni a s větší nadějí do budoucna?

Marylin Espe-Sherwind
10.30 – 11.00
Přestávka na kávu
11.00 – 12.30
Blok 4 přednášek a diskuse / 2 přednáškové sály
12:30 – 14:00
Oběd
14.00 – 15.15
Blok 4 přednášek a diskuse / 2 přednáškové sály
15.15 – 15.45
Přestávka na kávu
15.45 – 17.00
Blok 4 přednášek a diskuse / 2 přednáškové sály
17.00 – 18.00
Ukončení konference
08.00 - 09:00
Registration
09.00 - 10.00
Opening

Preschool Inclusion and Children’s Peer Relationships

Children’s peer relationships and friendships serve important developmental functions, influencing cognitive, communicative, emotion regulation, and prosocial domains of development. In this presentation, I examine the characteristics of children’s peer-related social competence, the role of experiences in inclusive preschool programs in relation to interactions with peers, and the implementation of comprehensive interventions to enhance core features of children’s social play with peers for preschool age children with developmental delays and disabilities. A systems approach within a larger societal perspective is emphasized and utilized as a framework for future work.

Michael Guralnick
10.45 - 11.15
Coffee break

Representatives from ministries Czech Republic, EURLYAID, representatives of parents and providers

12.30 - 14.00
Lunch

Collaborative consultation = equity
Medical model = inequity

How do early intervention (birth-5) professionals work with families and other caregivers, such as teachers? This session proposes that the way professionals talk, do, and identify themselves can have an impact on their stance vis-à-vis caregivers. We look at influencing factors and then at impacts on equity. With most early intervention birth-5 in the U.S. and Europe being white, yet families and teachers representing a diversity of races and ethnic backgrounds, the danger of systemic racism is always present. In the professional-caregiver relationship, with the former an expert and the latter a client, the risk of reinforcing racism and colonialism is real. We posit that credentials can create inequality. It is time for early interventionists birth-5 to attend to the science and art of collaborative consultation, building up the caregiver. The evidence supporting equitable caregiver-professional interactions comes from such fields as educational leadership, social justice, and social support.

Robin McWilliams
14.45 - 15.15
Coffee break
15.15 - 16.45
Block of 4 lectures and discussion
16.45 - 17.15
Discussion Break
17.15 - 18.45
Eurlyaid General Assembly
20.00
Meet and Greet, dinner

Creating the core care conditions for children and families to flourish: The role of early childhood intervention services

Our health and wellbeing are shaped by the conditions – social, physical, material and cultural – in which we live. These factors have a greater impact on outcomes than do the services we receive. This presentation outlines the core care conditions that children and families need to flourish, and explores the roles that early childhood intervention services can play in helping ensure that these conditions are met. One of the most important of these conditions is the need for positive relationships. This is obviously critical for young children who need responsive caregiving to develop secure attachments, but it is also important for their parents and for professionals as well. This need for positive relationships is a fundamental part of our neurobiology, and shapes our wellbeing throughout our lives.

The implications for early childhood intervention services of these findings are explored. Focusing on the need for positive relationships shapes both what we deliver (helping families build positive relationships) and how we deliver services (the relationships we develop with parents are central to the effectiveness of our work). Focusing on the wider core care conditions for children and families highlights the fact that stand-alone ECI service systems will always struggle to meet all the diverse needs of families. They need to be embedded in a comprehensive and inclusive ECD service system that provides all families with the conditions they need to raise their children as they (and we) would wish, as well as ready access to the services they and their children need. ECI services need to build bridges with these other professionals and services. Once again, positive relationships are the key.

Tim Moore

I felt alone

Families tell us that having a child with a delay or disability can at times be a very lonely road to travel. How do we as early intervention providers respond? What is the importance of the other members of the family’s social network? How do we work together so that (1) parents have the time, energy, knowledge and skills to engage their children in everyday learning opportunities, and (2) parents leave early intervention feeling stronger, supported, and more hopeful about the future?

Marylin Espe-Sherwind
10.30 - 11.00
Coffee break
11.00 - 12.30
Block of 4 lectures and discussion / 2 lecture halls
12.30 - 14.00
Lunch
14.00 - 15.15
Block of 4 lectures and discussion/ 2 lecture halls
15.15 - 15.45
Coffee break
15.45 - 17.00
Block of 4 lectures and discussion/ 2 lecture halls
17.00 - 18.00
Conclusions and closing ceremony

Hlavní řečníci

Michael J. Guralnick

University of Washington

Předškolní inkluze a vrstevnické vztahy dětí

  Tim Moore

  The Royal Children´s Hospital, Melbourne

  Vytváření základních podmínek péče o děti a rodiny, aby vzkvétaly: Role rané péče

   Marilyn Espe-Sherwindt

   Konzultant pro EURLYAID a projekt TREES, Ohio

    Robin McWilliam

    Alabama University

    Společné konzultace = spravedlnost; Medicínský model = nespravedlnost

     Osobnosti

     Ena Heimdahl & Christina Haulrich Klausen

     MA Stated Dept. Complex Learning Difficulties Div. pro ECEC Oslo Norsko & matka Bjørga s Downovým syndromem

      Pau Garcia & Margarita Cañadas

      Katolická univerzita ve Valencii, Španělsko

      Zkušenosti rodičů s ranou intervencí

       Snezana Ilic

       Bělehradská univerzita

       Změna paradigmatu v ECI – výzvy a budování mostů v Srbsku

        Další informace

        xxx

        Exkluzivní nabídka

        PRAGUE MARRIOTT HOTEL

        V Celnici 8, Praha, Česká republika

         

        Web: PRAGUE MARRIOTT HOTEL PRAHA

        Congress hotel

        VIENNA HOUSE DIPLOMAT PRAGUE

        Evropská 15, 16041 Praha, Česká republika

         

        Web: VIENNA HOUSE DIPLOMAT PRAGUE

        HOTEL AVION

        Kladenská 96/115, Praha 6, Česká republika

         

        Web: HOTEL AVION

        VIENNA HOUSE DIPLOMAT PRAGUE

        Evropská 15, 160 41 Praha, Česká republika

        Praha

        Užijte si konferenci v jednom z nejkrásnějších měst světa

        Praha je nazývána srdcem Evropy. A jakmile do ní zavítáte, můžete si být jisti, že si svou krásou získá i vaše srdce. Historické centrum města je zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO, a proto určitě stojí za to vyhradit si během konferenční návštěvy Prahy pár chvil na procházku malebnými uličkami Starého Města, přes Karlův most, pokochat se nádhernými výhledy z Pražského hradu. Mimochodem: kromě toho, že Praha je město stovky věží, je to také město mostů. Můžete jich zde napočítat přes třicet. Konference rané péče, jejímž tématem je právě budování mostů mezi obory, si tak pro své konání nemohla přát lepší místo.

        Enjoy the conference in one of the most beautiful cities in the world

        Prague is known as the heart of Europe. And as soon as you visit, you can be sure that it will win your heart with its beauty. The city’s historic center is a UNESCO World Heritage Site, so it’s definitely worth setting aside a few moments during your trip to walk through the picturesque streets of the Old Town and across the Charles Bridge, and enjoy the wonderful views from Prague Castle. Incidentally, besides being the “City of a Hundred Spires”, Prague is also a city of bridges – indeed you can count over 30 of them. So this year’s early childhood intervention conference, whose theme is building bridges between disciplines, could not have asked for a more ideal location.

        Vědecká komise Konference rané péče EURLYAID

        Předsedkyně komise

        PhDr. Jitka Barlová, Ph.D.

        Ředitelka Společnost pro ranou péči, pobočka Karlovy Vary, člen rady EURLYAID, externí vyučující Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, katedra speciální pedagogiky

        Členové komise

        doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.

        Vedoucí Katedry speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

        Associate Professor Snezana Ilic, Ph.D.

        University of Belgrade, Faculty of Special Education and Rehabilitation, EURLYAID board member

        MUDr. Mahulena Exnerová

        Primářka Dětského oddělení a DIOP Nemocnice Hořovice

        doc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.

        Ostravská univerzita, Lékařská fakulta, Ústav ošetřovatelství a porodní asistence a Centrum ošetřovatelského výzkumu

        Ing. Mgr. Petra Samcová, Ph.D.

        Společnost pro ranou péči, pobočka České Budějovice

        SPEAKERS

        DAYS

        WORKSHOPS

        SUCCESS STORIES

        Zadejte e-mail

        Nejlepší způsob, jak zůstat v obraze

         Vstupenky

         Early bird High income země
         5800
         • Nabídka platí pouze do 31.1.2023
         koupit zde
         Early bird Low income země a studenti
         4500
         • Nabídka platí pouze do 31.1.2023
         Koupit zde
         Early bird Rodiče
         1000
         • Nabídka platí pouze do 31.1.2023
         Koupit zde
         High income země
         7000
         • od 31.1.2023
         od 31.1.2023
         Low income země a studenti
         5800
         • od 31.1.2023
         od 31.1.2023
         Rodiče
         1000
         • od 31.1.2023
         od 31.1.2023
         TESTIMONIALS

         what people say

         Esse maxime tempore maiores laboriosam nobis, aut cum quidem est ab ipsam soluta voluptate totam quibusdam quo neque
         AMY WHITEDesigner @ Tinterest
         Illo repellat dolores laudantium quos, velit, reprehenderit veniam accusamus neque laboriosam tenetur aut quaerat, doloribus autem facere
         MICHAEL DERILLCTO @ Flopbox
         Recusandae minima similique rem. Neque quisquam, blanditiis cum, ex ullam obcaecati beatae nobis quos, officia rerum, exercitationem ducimus totam!
         MIKE MEYERSProject Manager
         Blabla
         AgnesioDoodle

         PŘIHLÁŠKY POSTERŮ

         Od 1. ledna 2023

         Hlavním tématem konference je spolupráce v oblasti rané dětské intervence. Abstrakty posterů bude možné zasílat od 1. ledna 2023 do 15. února 2023 online prostřednictvím webových stránek konference.

         Děkuji vám a těším se na vaši účast.

         Hlavní partneři

         MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

         Místo konání

         2022 © Společnost pro ranou péči, z. s.