Foreword

Dear colleagues,
After 2 postponements because of COVID we are very happy to invite you to our international EURLYAID conference:
"Creating Early Childhood Intervention Together – Building Bridges“ on May 15 and 16, 2023 in Prague.
The motto of the international ECI conference EURLYAID 2023 points to the need for a transdisciplinary approach.
The goal of the conference is to exchange information on recent research and international practice in ECI. Based on that the further anchoring of Early Childhood Intervention in the care system for children with special needs and their families in the Czech Republic, both benefitting families and professionals.
Parents are the main experts on their children. Strengthening their competences is an important topic.
All participants can get information on homebased practice, learn about the results of research on the best practices and the development of children with special needs.
Prague has always been a crossroad of cultures and languages in Central Europe. It is the beautiful capital of the Czech Republic, which has long been a landmark of European scientific and academic life.
We believe that hosting this conference in Prague will inspire and motivate all participant.

Jitka Barlova, Ph.D.
director of Společnost pro ranou péči, z. s.
boardmember of EURLYAID

Schedule

"Early Childhood Intervention is the different types of parenting supports provided by early childhood practitioners and other social network members, that provide parents the time, energy, knowledge and skills, to engage their children in everyday child learning opportunities, that promote and enhance both child and parent confidence and competence.”

Dunst, 2000, 2007a, 2017; Dunst & Espe-Sherwindt, 2017

Presentations from well-known national and international representatives will focus on these key concepts.

Day 1:
08.00 - 09:00 Registration
09.00 - 10.00 Opening
10.00 - 10.45 Keynote 1. Michel Guralnick, Preschool inclusion and children's peer relationships
10.45 - 11.15 Coffee break
11.15- 12.30 Discussion panel. Representatives from ministries Czech Republic, EURLYAID,
representatives of parents and providers
12.30 - 14.00 Lunch
14.00 - 14.45 Keynote 2. Robin McWilliams, Collaborative consultation = equity; Medical model = inequity
14.45 - 15.15 Coffee break
15.15 - 16.45 block of 4 lectures and discussion
16.45 - 17.15 Discussion Break
17.15 - 18.45 Eurlyaid General Assembly
20.00 Meet and Greet, dinner

Day 2:
9.00 -09.45 Keynote 3. Tim Moore, Creating the core care conditions for children and families to flourish:
The role of ECI
09.45 -10.30 Keynote 4. Marylin Espe -Sherwind
10.30 -11.00 Coffee break
11.00 - 12.30 block of 4 lectures and discussion/ 2 lecture halls
12.30 - 14.00 Lunch
14.00 - 15.15 block of 4 lectures and discussion/ 2 lecture halls
15.15 -15.45 Coffee break
15.45 -17.00 block of 4 lectures and discussion/ 2 lecture halls
17.00 - 18.00 Conclusions and closing ceremony

08.00 – 09.00
Registrace
09.00 – 10.00
Zahájení konference

Předškolní inkluze a vrstevnické vztahy dětí

Dětské vrstevnické vztahy a přátelství mají důležitou vývojovou funkci. Ovlivňují kognitivní, komunikativní, emoční regulaci a prosociální oblasti vývoje. V této prezentaci zkoumám charakteristiky vrstevnické, sociální kompetence dětí, roli zkušenosti z inkluzivních předškolních programů ve vztahu k interakcím s vrstevníky a implementaci komplexních intervencí ke zlepšení základních rysů sociální hry dětí s vrstevníky pro předškolní věkovou skupinu dětí s vývojovým opožděním a postižením. Je zdůrazněn systémový přístup v rámci širší společenské perspektivy aby byl využit jako rámec pro budoucí práci.

Michael Guralnick
10.45 – 11.15
Přestávka na kávu

Zástupci ministerstev ČR, EURLYAID, zástupci rodičů a poskytovatelů

12:30 – 14.00
Oběd

Společné konzultace = rovnost
Lékařský model = nerovnost

Jak pracují odborníci v oblasti rané péče (od narození do 5 let) s rodinami a dalšími pečovateli, jako jsou učitelé? V tomto příspěvku navrhujeme, aby způsob, jakým odborníci mluví, jednají a identifikují sami sebe, měl vliv na jejich postoj vůči pečujícím osobám. Podíváme se na ovlivňující faktory a poté na dopady na rovnost. Vzhledem k tomu, že většina pracovníků rané péče od narození do 5 let v USA a v Evropě jsou běloši, avšak rodiny a učitelé představují různé rasy a etnické skupiny, je nebezpečí systémového rasismu stále přítomno. Ve vztahu profesionál-pečovatel, kdy první je odborníkem a druhý klientem, je riziko posilování rasismu a kolonialismu reálné. We posit that credentials can create inequality. It is time for early interventionists birth-5 to attend to the science and art of collaborative consultation, building up the caregiver. The evidence supporting equitable caregiver-professional interactions comes from such fields as educational leadership, social justice, and social support.

Robin McWilliams
14.45 – 15.15
Přestávka na kávu
15.15 – 16.45
Blok 4 přednášek a diskuse
16.45 – 17.15
Přestávka na diskusi
17.15 – 18.45
Valné shromáždění EURLYAID
20.00
Networkingové setkání, večeře

Vytváření základních podmínek péče pro děti a rodiny, aby vzkvétaly: Role intervenčních služeb v raném dětství

Naše zdraví a blahobyt jsou utvářeny podmínkami – sociálními, fyzickými, materiálními a kulturními – ve kterých žijeme. Tyto faktory mají větší vliv na výsledky než služby, které dostáváme. Tato prezentace nastiňuje základní podmínky péče, které děti a rodiny potřebují k rozkvětu. Zkoumá role, které mohou intervenující služby v raném dětství hrát při z plnění těchto podmínek. Jednou z nejdůležitějších podmínek je potřeba pozitivních vztahů. To je samozřejmě zásadní pro malé děti, které potřebují citlivou péči, aby si vytvořily bezpečné vazby, ale je to důležité také pro jejich rodiče a také pro odborníky. Tato potřeba pozitivních vztahů je základní součástí naší neurobiologie a formuje naši pohodu po celý život.

Zkoumáme důsledky těchto poznatků pro služby v raném dětství. Potřeba pozitivních vztahů utváří, co a jak poskytujeme. Pomáháme rodinám budovat pozitivní vztahy. Vztahy, které rozvíjíme s rodiči, jsou zásadní pro efektivitu naší práce. Zaměření na širší základní podmínky péče o děti a rodiny podtrhuje skutečnost, že samostatné systémy služeb rané péče budou vždy mít potíže s uspokojením všech různorodých potřeb rodin. Musí být začleněny do komplexního a inkluzivního systému služeb včasné intervence, který všem rodinám poskytne podmínky, které potřebují k výchově svých dětí, jak by si oni (a my) přáli, a také snadný přístup ke službám, které ony a jejich děti potřebují. Služby rané péče musí budovat mosty s těmito dalšími odborníky a službami. Klíčem jsou opět pozitivní vztahy.

Tim Moore

Cítila jsem se sama

Rodiny nám říkají, že mít dítě s opožděním nebo postižením může být někdy velmi osamělá cesta. Jak na to reagujeme my, poskytovatelé rané péče? Jaký význam mají ostatní členové sociální sítě rodiny? Jak spolupracovat, aby (1) rodiče měli čas, energii, znalosti a dovednosti zapojit své děti do každodenních vzdělávacích příležitostí a (2) rodiče odcházeli z rané intervence posíleni, podpořeni a s větší nadějí do budoucna?

Marylin Espe-Sherwind
10.30 – 11.00
Přestávka na kávu
11.00 – 12.30
Blok 4 přednášek a diskuse / 2 přednáškové sály
12:30 – 14:00
Oběd
14.00 – 15.15
Blok 4 přednášek a diskuse / 2 přednáškové sály
15.15 – 15.45
Přestávka na kávu
15.45 – 17.00
Blok 4 přednášek a diskuse / 2 přednáškové sály
17.00 – 18.00
Ukončení konference
08.00 - 09:00
Registration
09.00 - 10.00
Opening

Preschool Inclusion and Children’s Peer Relationships

Children’s peer relationships and friendships serve important developmental functions, influencing cognitive, communicative, emotion regulation, and prosocial domains of development. In this presentation, I examine the characteristics of children’s peer-related social competence, the role of experiences in inclusive preschool programs in relation to interactions with peers, and the implementation of comprehensive interventions to enhance core features of children’s social play with peers for preschool age children with developmental delays and disabilities. A systems approach within a larger societal perspective is emphasized and utilized as a framework for future work.

Michael Guralnick
10.45 - 11.15
Coffee break

Representatives from ministries Czech Republic, EURLYAID, representatives of parents and providers

12.30 - 14.00
Lunch

Collaborative consultation = equity
Medical model = inequity

How do early intervention (birth-5) professionals work with families and other caregivers, such as teachers? This session proposes that the way professionals talk, do, and identify themselves can have an impact on their stance vis-à-vis caregivers. We look at influencing factors and then at impacts on equity. With most early intervention birth-5 in the U.S. and Europe being white, yet families and teachers representing a diversity of races and ethnic backgrounds, the danger of systemic racism is always present. In the professional-caregiver relationship, with the former an expert and the latter a client, the risk of reinforcing racism and colonialism is real. We posit that credentials can create inequality. It is time for early interventionists birth-5 to attend to the science and art of collaborative consultation, building up the caregiver. The evidence supporting equitable caregiver-professional interactions comes from such fields as educational leadership, social justice, and social support.

Robin McWilliams
14.45 - 15.15
Coffee break
15.15 - 16.45
Block of 4 lectures and discussion
16.45 - 17.15
Discussion Break
17.15 - 18.45
Eurlyaid General Assembly
20.00
Meet and Greet, dinner

Creating the core care conditions for children and families to flourish: The role of early childhood intervention services

Our health and wellbeing are shaped by the conditions – social, physical, material and cultural – in which we live. These factors have a greater impact on outcomes than do the services we receive. This presentation outlines the core care conditions that children and families need to flourish, and explores the roles that early childhood intervention services can play in helping ensure that these conditions are met. One of the most important of these conditions is the need for positive relationships. This is obviously critical for young children who need responsive caregiving to develop secure attachments, but it is also important for their parents and for professionals as well. This need for positive relationships is a fundamental part of our neurobiology, and shapes our wellbeing throughout our lives.

The implications for early childhood intervention services of these findings are explored. Focusing on the need for positive relationships shapes both what we deliver (helping families build positive relationships) and how we deliver services (the relationships we develop with parents are central to the effectiveness of our work). Focusing on the wider core care conditions for children and families highlights the fact that stand-alone ECI service systems will always struggle to meet all the diverse needs of families. They need to be embedded in a comprehensive and inclusive ECD service system that provides all families with the conditions they need to raise their children as they (and we) would wish, as well as ready access to the services they and their children need. ECI services need to build bridges with these other professionals and services. Once again, positive relationships are the key.

Tim Moore

I felt alone

Families tell us that having a child with a delay or disability can at times be a very lonely road to travel. How do we as early intervention providers respond? What is the importance of the other members of the family’s social network? How do we work together so that (1) parents have the time, energy, knowledge and skills to engage their children in everyday learning opportunities, and (2) parents leave early intervention feeling stronger, supported, and more hopeful about the future?

Marylin Espe-Sherwind
10.30 - 11.00
Coffee break
11.00 - 12.30
Block of 4 lectures and discussion / 2 lecture halls
12.30 - 14.00
Lunch
14.00 - 15.15
Block of 4 lectures and discussion/ 2 lecture halls
15.15 - 15.45
Coffee break
15.45 - 17.00
Block of 4 lectures and discussion/ 2 lecture halls
17.00 - 18.00
Conclusions and closing ceremony

Keynote Speakers

Michael J. Guralnick

University of Washington

Preschool inclusion and children's peer relationships

  Tim Moore

  The Royal Children´s Hospital, Melbourne

  Creating the core care conditions for children and families to flourish: The role of ECI

   Marilyn Espe-Sherwindt

   Consultant for EURLYAID and for Ohio’s Project TREES

   I felt alone

    Robin McWilliam

    Alabama University

    Collaborative consultation = equity; Medical model = inequity

     Speakers

     Ena Heimdahl & Christina Haulrich Klausen

     MA Statped Dept. of Complex Learning Difficulties Div. for ECEC Norway & mother of Bjørg with Down Syndrome

     Building bridges between parents and professionals - A book project that wasn’t easy

      Pau Garcia & Margarita Cañadas

      Katolická univerzita ve Valencii, Španělsko

      Parent experience with early intervention

       Erika Tichá & Vladislav Matej

       Socia Foundation

       Slovakia on the way to interdepartmental cooperation in supporting families with children with disabilities in early childhoo

        Ana Maria Serrano & Noor van Loen

        Associate Professor - Institute of Education (IE), integrated researcher at the Center of Research in Child Studies (CIEC), University of Minho, Portugal

        Preparing for the sound bit of Jazz…

         Halka Tytykalová

         Special education teacher, therapist

         Early Intervention in Families with Children with CVI

          Přemysl Mikoláš

          psychologist and psychotherapist

          The team around the child (TOD) - as a tool for preventing traumatic memories of a child with a medical disadvantage and his

           Aleksandra Karovska Ristovska

           Associate professor, PhD Institute of Special Education and Rehabilitation @ Faculty of Philosophy

           Situation Analysis on Early Childhood Intervention (ECI) in the Republic of North Macedonia

            Lenka Kohoutková & Jolana Kopejsková

            Centrum provázení, FN Hradec Králové & Raná péče, Kolpingova rodina Smečno

            On the road together

             Ibrahim H. Diken

             Director, Research Institute for Individuals with Disabilities Professor of Early Intervention/Early Childhood Special Education Anadolu University, Eskisehir, TURKEY

             Naturalistic Teaching Process for Inclusive Education: A Free of Access Professional Development Program for Early Childhoo

              Snezana Ilic

              University of Belgrade

              A paradigm shift in ECI - challenges and building bridges in Serbia

               Manfred Pretis

               Medical School Hamburg

               The International Classification of Functionning, Health and Disability (ICF) as a common language for professionals and pare

                More information

                xxx

                Exclusive offer

                PRAGUE MARRIOTT HOTEL

                V Celnici 8, Praha, Česká republika

                 

                Web: PRAGUE MARRIOTT HOTEL PRAHA

                HOTEL AVION

                Kladenská 96/115, Praha 6, Česká republika

                 

                Web: HOTEL AVION

                VIENNA HOUSE DIPLOMAT PRAGUE

                Evropská 15, 16041 Prague, Czech republic

                Prague

                Užijte si konferenci v jednom z nejkrásnějších měst světa

                Praha je nazývána srdcem Evropy. A jakmile do ní zavítáte, můžete si být jisti, že si svou krásou získá i vaše srdce. Historické centrum města je zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO, a proto určitě stojí za to vyhradit si během konferenční návštěvy Prahy pár chvil na procházku malebnými uličkami Starého Města, přes Karlův most, pokochat se nádhernými výhledy z Pražského hradu. Mimochodem: kromě toho, že Praha je město stovky věží, je to také město mostů. Můžete jich zde napočítat přes třicet. Konference rané péče, jejímž tématem je právě budování mostů mezi obory, si tak pro své konání nemohla přát lepší místo.

                Enjoy the conference in one of the most beautiful cities in the world

                Prague is known as the heart of Europe. And as soon as you visit, you can be sure that it will win your heart with its beauty. The city’s historic center is a UNESCO World Heritage Site, so it’s definitely worth setting aside a few moments during your trip to walk through the picturesque streets of the Old Town and across the Charles Bridge, and enjoy the wonderful views from Prague Castle. Incidentally, besides being the “City of a Hundred Spires”, Prague is also a city of bridges – indeed you can count over 30 of them. So this year’s early childhood intervention conference, whose theme is building bridges between disciplines, could not have asked for a more ideal location.

                Scientific committee

                Head of the Scientific committee

                Jitka Barlová, Ph.D.
                Director of the Association for Early Childhood Intervention, Karlovy Vary branch, EURLYAID board member, external teacher Charles University, Faculty of Pedagogy, Department of Special Education

                Scientific committee members:

                Professor Ana Serrano, Ph.D.
                Professor at the Institute of Education, University of Minho; Researcher at CIEd (Research Center on Education), president of EURLYAID

                Associate Professor Marga Canadas, Ph.D.
                Universidad Catholica de Valencia, Eurlyaid board member

                Associate Professor, Lea Květoňová, Ph.D.
                Head of the Department of Special Education, Faculty of Pedagogy, Charles University

                Associate Professor Snezana Ilic, Ph.D.
                The University of Belgrade, Faculty of Special Education and Rehabilitation, EURLYAID board member

                Mahulena Exnerová, M.D.
                Head of the Children's Department and DIOP Hospital Hořovice

                Associate Professor Radka Bužgová, Ph.D.
                University of Ostrava, Faculty of Medicine, Institute of Nursing and Midwifery and Center for Nursing Research

                Petra Samcová, Ph.D.
                Association for Early Childhood Intervention, České Budějovice branch

                SPEAKERS

                DAYS

                WORKSHOPS

                SUCCESS STORIES

                Signup for news

                Shortest way to explore what will happen on conference

                 Event tickets

                 Early bird High income countries
                 232
                 • Until January 31
                 Buy now!
                 Early bird Low income countries and Students
                 180
                 • Until January 31
                 Buy now!
                 Early bird Parents
                 40
                 • Until January 31
                 Buy now!
                 High income countries
                 280
                 • After January 31
                 After January 31
                 Low income countries and Students
                 232
                 • After January 31
                 After January 31
                 Parents
                 40
                 • After January 31
                 After January 31
                 TESTIMONIALS

                 what people say

                 Esse maxime tempore maiores laboriosam nobis, aut cum quidem est ab ipsam soluta voluptate totam quibusdam quo neque
                 AMY WHITEDesigner @ Tinterest
                 Illo repellat dolores laudantium quos, velit, reprehenderit veniam accusamus neque laboriosam tenetur aut quaerat, doloribus autem facere
                 MICHAEL DERILLCTO @ Flopbox
                 Recusandae minima similique rem. Neque quisquam, blanditiis cum, ex ullam obcaecati beatae nobis quos, officia rerum, exercitationem ducimus totam!
                 MIKE MEYERSProject Manager
                 Blabla
                 AgnesioDoodle

                 CALL FOR POSTERS

                 Will be open from January 1, 2023

                 Výzva pro podávání příspěvků v Poster sekci.

                 Posterová sekce bude vedena pouze v anglickém jazyce bez tlumočení. Přihláška i případná prezentace posteru bude probíhat v angličtině. Přihlášky jsou otevřeny od 1. 1. 2023 do 15. 2. 2023. Autor souhlasí s umístěním posteru na webové stránky provozované Společností pro ranou péči, z.s. po ukončení konference.

                 Instrukce k přihlášení online probíhají přes anglickou verzi těchto stránek. ZDE

                 Děkujeme za pochopení.

                 Máte-li dotazy, neváhejte nás kontaktovat na adrese info@eciprague.com

                 CALL FOR POSTERS

                 Will be open from January 1, 2023

                 We invite abstracts for posters at International Conference Creating Early Childhood Intervention Together – Building Bridges.
                 A poster is a single-page document, typically combining text and images, that embodies a succinct description of your work, research, or best practice experience.
                 Poster sessions provide an opportunity to share ideas in a less formal setting than a paper presentation. Presenting a poster is an excellent way to discuss and receive feedback. The poster session is conceived as a networking event. Participants are invited to attend the session in person and discuss the content of the posters with attendees.
                 This call focuses on contributions with practical relevance for Early Childhood Intervention and cooperation between parents and professionals such as support and empowerment of families of children with special needs. We welcome best-practice insights as well as recent research findings from studies.
                 We especially welcome the participation of parents and parent organizations.

                 We invite you to submit an abstract for a poster presentation covering topics including (but not limited to):

                 • Empirical studies on the effects and impact of Early Childhood Intervention
                 • Best practices on Early Childhood Intervention: methods, approaches, examples of good cooperation, reports on system changes.
                 • Case studies
                 • Social inclusion
                 • Equality and rights and (self)advocacy
                 • Recent innovations to support practices and their application in daily work in Early Childhood Intervention

                 All submissions will be peer-reviewed by the members of the Scientific committee. Authors of accepted abstracts will be invited to present a poster at the conference. The abstract and poster must be submitted and presented in English.

                 Important dates:

                 • Abstract submission open: 1 January 2023
                 • Abstract submission deadline: 15 February 2023
                 • Notification of acceptance/rejection: 3 March 2023
                 • Conference date: 15-16 May 2023
                 • Final submission of the poster for publication (PDF document): 31 April 2023

                 Abstract submission

                 • The abstract text may not be longer than a maximum of 350 words. No pictures, graphs or tables can be included in the abstract.
                 • A scientific committee will review abstracts. The committee will assess abstracts to concerning scientific excellence and relevance to the topic of the conference and will nominate poster presentations.
                 • You will be notified about the outcome of your poster application by the beginning of March 2023.
                 • Changes in the abstract are not possible after submission.
                 • It is necessary to send your poster (PDF) to the email address poster@eciprague.com by April 31 at the latest.

                 The poster will be published on the conference website right after the event, giving the possibility to explain the work further for those unable to attend the conference physically or giving extra visibility to the applicants attending the poster sessions. By subscribing to the poster section, you agree to the publication.
                 Registration for the poster section will take place via an online form.
                 There is no fee for the poster presentation. However, the presenting author must be a registered participant. Please note that the presenting author is not automatically registered by submitting an abstract. Regular registration is required.
                 The poster format is A0 (841×1189 mm).

                 POSTER PRESENTATIONS

                 • Poster format is A0 (841x 1189 mm).
                 • Poster title should be identical to the title of the accepted abstract.
                 • Remember that the viewer must be able to read the text from a distance of up to 1.5 m.
                 • It is helpful to have A4 sheet handouts of your poster. Please make sure you provide your contact details on the handout.
                 • Please set up your poster on the board where your number is displayed. Conference staff will help you to locate the correct area.
                 • Please, arrange to be at your poster during your designated time in the conference program.
                 • All posters must be removed at the end of your designated time. If you have to leave before your dismantling time, please designate a colleague responsible for removing your poster.
                 • Any posters remaining after the congress may be disposed of.

                 Claims
                 Neither Společnost pro ranou péči, z.s. nor EURLYAID, as well as the Exhibition venue, are responsible for any loss or damage of your poster or can be held liable for injuries to persons or damage to property owned by the poster presenter. The authors of the posters agree to publish the final poster after the end of the conference on the website operated by Společnost pro ranou péči, z.s. and/or EURLYAID.

                 Questions?

                 • If you have any questions, please do not hesitate to contact us at info@eciprague.com

                 We are looking forward to see you in Prague.

                 General partners

                 MEDIA PARTNERS

                 Location

                 2022 © Společnost pro ranou péči, z. s.