Foreword

Dear colleagues,
After 2 postponements because of COVID we are very happy to invite you to our international EURLYAID conference:
"Creating Early Childhood Intervention Together – Building Bridges“ on May 15 and 16, 2023 in Prague.
The motto of the international ECI conference EURLYAID 2023 points to the need for a transdisciplinary approach.
The goal of the conference is to exchange information on recent research and international practice in ECI. Based on that the further anchoring of Early Childhood Intervention in the care system for children with special needs and their families in the Czech Republic, both benefitting families and professionals.
Parents are the main experts on their children. Strengthening their competences is an important topic.
All participants can get information on homebased practice, learn about the results of research on the best practices and the development of children with special needs.
Prague has always been a crossroad of cultures and languages in Central Europe. It is the beautiful capital of the Czech Republic, which has long been a landmark of European scientific and academic life.
We believe that hosting this conference in Prague will inspire and motivate all participant.

Jitka Barlova, Ph.D.
director of Společnost pro ranou péči, z. s.
boardmember of EURLYAID

Schedule

The aim of the conference, titled "Building bridges together in early childhood intervention", is to connect specialized fields and create multidisciplinary teams and comprehensive support for families caring for children with special needs. We include parents in the role of experts, as they know their children's needs best and are therefore equal partners with early childhood intervention (ECI) consultants and other specialists.
Lecturers from all over the world, members of EURLYAID, and other leading experts from the Czech Republic and abroad will participate in the conference. Contributions will be made by speakers from the field of ECI as well as many other collaborating professions.

Day 1:
08.00 - 09:00 Registration
09.00 - 10.00 Opening
10.00 - 10.45 Keynote 1. Michel Guralnick, Preschool inclusion and children's peer relationships
10.45 - 11.15 Coffee break
11.15- 12.30 Discussion panel. Representatives from ministries Czech Republic, EURLYAID,
representatives of parents and providers
12.30 - 14.00 Lunch
14.00 - 14.45 Keynote 2. Robin McWilliams, Collaborative consultation = equity; Medical model = inequity
14.45 - 15.15 Coffee break
15.15 - 16.45 block of 4 lectures and discussion
16.45 - 17.15 Discussion Break
17.15 - 18.45 Eurlyaid General Assembly
20.00 Meet and Greet, dinner

Day 2:
9.00 -09.45 Keynote 3. Tim Moore, Creating the core care conditions for children and families to flourish:
The role of ECI
09.45 -10.30 Keynote 4. Marylin Espe -Sherwind
10.30 -11.00 Coffee break
11.00 - 12.30 block of 4 lectures and discussion/ 2 lecture halls
12.30 - 14.00 Lunch
14.00 - 15.15 block of 4 lectures and discussion/ 2 lecture halls
15.15 -15.45 Coffee break
15.45 -17.00 block of 4 lectures and discussion/ 2 lecture halls
17.00 - 18.00 Conclusions and closing ceremony

08.00 – 09.00
Registrace
09.00 – 10.00
Zahájení konference

Předškolní inkluze a vrstevnické vztahy dětí

Dětské vrstevnické vztahy a přátelství mají důležitou vývojovou funkci. Ovlivňují kognitivní, komunikativní, emoční regulaci a prosociální oblasti vývoje. V této prezentaci zkoumám charakteristiky vrstevnické, sociální kompetence dětí, roli zkušenosti z inkluzivních předškolních programů ve vztahu k interakcím s vrstevníky a implementaci komplexních intervencí ke zlepšení základních rysů sociální hry dětí s vrstevníky pro předškolní věkovou skupinu dětí s vývojovým opožděním a postižením. Je zdůrazněn systémový přístup v rámci širší společenské perspektivy aby byl využit jako rámec pro budoucí práci.

Michael Guralnick
10.45 – 11.15
Přestávka na kávu

Zástupci ministerstev ČR, EURLYAID, zástupci rodičů a poskytovatelů

12:30 – 14.00
Oběd

Společné konzultace = rovnost
Lékařský model = nerovnost

Jak pracují odborníci v oblasti rané péče (od narození do 5 let) s rodinami a dalšími pečovateli, jako jsou učitelé? V tomto příspěvku navrhujeme, aby způsob, jakým odborníci mluví, jednají a identifikují sami sebe, měl vliv na jejich postoj vůči pečujícím osobám. Podíváme se na ovlivňující faktory a poté na dopady na rovnost. Vzhledem k tomu, že většina pracovníků rané péče od narození do 5 let v USA a v Evropě jsou běloši, avšak rodiny a učitelé představují různé rasy a etnické skupiny, je nebezpečí systémového rasismu stále přítomno. Ve vztahu profesionál-pečovatel, kdy první je odborníkem a druhý klientem, je riziko posilování rasismu a kolonialismu reálné. We posit that credentials can create inequality. It is time for early interventionists birth-5 to attend to the science and art of collaborative consultation, building up the caregiver. The evidence supporting equitable caregiver-professional interactions comes from such fields as educational leadership, social justice, and social support.

Robin McWilliams
14.45 – 15.15
Přestávka na kávu
15.15 – 16.45
Blok 4 přednášek a diskuse
16.45 – 17.15
Přestávka na diskusi
17.15 – 18.45
Valné shromáždění EURLYAID
20.00
Networkingové setkání, večeře

Vytváření základních podmínek péče pro děti a rodiny, aby vzkvétaly: Role intervenčních služeb v raném dětství

Naše zdraví a blahobyt jsou utvářeny podmínkami – sociálními, fyzickými, materiálními a kulturními – ve kterých žijeme. Tyto faktory mají větší vliv na výsledky než služby, které dostáváme. Tato prezentace nastiňuje základní podmínky péče, které děti a rodiny potřebují k rozkvětu. Zkoumá role, které mohou intervenující služby v raném dětství hrát při z plnění těchto podmínek. Jednou z nejdůležitějších podmínek je potřeba pozitivních vztahů. To je samozřejmě zásadní pro malé děti, které potřebují citlivou péči, aby si vytvořily bezpečné vazby, ale je to důležité také pro jejich rodiče a také pro odborníky. Tato potřeba pozitivních vztahů je základní součástí naší neurobiologie a formuje naši pohodu po celý život.

Zkoumáme důsledky těchto poznatků pro služby v raném dětství. Potřeba pozitivních vztahů utváří, co a jak poskytujeme. Pomáháme rodinám budovat pozitivní vztahy. Vztahy, které rozvíjíme s rodiči, jsou zásadní pro efektivitu naší práce. Zaměření na širší základní podmínky péče o děti a rodiny podtrhuje skutečnost, že samostatné systémy služeb rané péče budou vždy mít potíže s uspokojením všech různorodých potřeb rodin. Musí být začleněny do komplexního a inkluzivního systému služeb včasné intervence, který všem rodinám poskytne podmínky, které potřebují k výchově svých dětí, jak by si oni (a my) přáli, a také snadný přístup ke službám, které ony a jejich děti potřebují. Služby rané péče musí budovat mosty s těmito dalšími odborníky a službami. Klíčem jsou opět pozitivní vztahy.

Tim Moore

Cítila jsem se sama

Rodiny nám říkají, že mít dítě s opožděním nebo postižením může být někdy velmi osamělá cesta. Jak na to reagujeme my, poskytovatelé rané péče? Jaký význam mají ostatní členové sociální sítě rodiny? Jak spolupracovat, aby (1) rodiče měli čas, energii, znalosti a dovednosti zapojit své děti do každodenních vzdělávacích příležitostí a (2) rodiče odcházeli z rané intervence posíleni, podpořeni a s větší nadějí do budoucna?

Marylin Espe-Sherwind
10.30 – 11.00
Přestávka na kávu
11.00 – 12.30
Blok 4 přednášek a diskuse / 2 přednáškové sály
12:30 – 14:00
Oběd
14.00 – 15.15
Blok 4 přednášek a diskuse / 2 přednáškové sály
15.15 – 15.45
Přestávka na kávu
15.45 – 17.00
Blok 4 přednášek a diskuse / 2 přednáškové sály
17.00 – 18.00
Ukončení konference
08.00 - 09:00
Registration
09.00 - 10.00
Opening

Preschool Inclusion and Children’s Peer Relationships

Children’s peer relationships and friendships serve important developmental functions, influencing cognitive, communicative, emotion regulation, and prosocial domains of development. In this presentation, I examine the characteristics of children’s peer-related social competence, the role of experiences in inclusive preschool programs in relation to interactions with peers, and the implementation of comprehensive interventions to enhance core features of children’s social play with peers for preschool age children with developmental delays and disabilities. A systems approach within a larger societal perspective is emphasized and utilized as a framework for future work.

Michael Guralnick
10.45 - 11.15
Coffee break

Representatives from ministries Czech Republic, EURLYAID, representatives of parents and providers

12.30 - 14.00
Lunch

Collaborative consultation = equity
Medical model = inequity

How do early intervention (birth-5) professionals work with families and other caregivers, such as teachers? This session proposes that the way professionals talk, do, and identify themselves can have an impact on their stance vis-à-vis caregivers. We look at influencing factors and then at impacts on equity. With most early intervention birth-5 in the U.S. and Europe being white, yet families and teachers representing a diversity of races and ethnic backgrounds, the danger of systemic racism is always present. In the professional-caregiver relationship, with the former an expert and the latter a client, the risk of reinforcing racism and colonialism is real. We posit that credentials can create inequality. It is time for early interventionists birth-5 to attend to the science and art of collaborative consultation, building up the caregiver. The evidence supporting equitable caregiver-professional interactions comes from such fields as educational leadership, social justice, and social support.

Robin McWilliams
14.45 - 15.15
Coffee break
15.15 - 16.45
Block of 4 lectures and discussion
16.45 - 17.15
Discussion Break
17.15 - 18.45
Eurlyaid General Assembly
20.00
Meet and Greet, dinner

Creating the core care conditions for children and families to flourish: The role of early childhood intervention services

Our health and wellbeing are shaped by the conditions – social, physical, material and cultural – in which we live. These factors have a greater impact on outcomes than do the services we receive. This presentation outlines the core care conditions that children and families need to flourish, and explores the roles that early childhood intervention services can play in helping ensure that these conditions are met. One of the most important of these conditions is the need for positive relationships. This is obviously critical for young children who need responsive caregiving to develop secure attachments, but it is also important for their parents and for professionals as well. This need for positive relationships is a fundamental part of our neurobiology, and shapes our wellbeing throughout our lives.

The implications for early childhood intervention services of these findings are explored. Focusing on the need for positive relationships shapes both what we deliver (helping families build positive relationships) and how we deliver services (the relationships we develop with parents are central to the effectiveness of our work). Focusing on the wider core care conditions for children and families highlights the fact that stand-alone ECI service systems will always struggle to meet all the diverse needs of families. They need to be embedded in a comprehensive and inclusive ECD service system that provides all families with the conditions they need to raise their children as they (and we) would wish, as well as ready access to the services they and their children need. ECI services need to build bridges with these other professionals and services. Once again, positive relationships are the key.

Tim Moore

I felt alone

Families tell us that having a child with a delay or disability can at times be a very lonely road to travel. How do we as early intervention providers respond? What is the importance of the other members of the family’s social network? How do we work together so that (1) parents have the time, energy, knowledge and skills to engage their children in everyday learning opportunities, and (2) parents leave early intervention feeling stronger, supported, and more hopeful about the future?

Marylin Espe-Sherwind
10.30 - 11.00
Coffee break
11.00 - 12.30
Block of 4 lectures and discussion / 2 lecture halls
12.30 - 14.00
Lunch
14.00 - 15.15
Block of 4 lectures and discussion/ 2 lecture halls
15.15 - 15.45
Coffee break
15.45 - 17.00
Block of 4 lectures and discussion/ 2 lecture halls
17.00 - 18.00
Conclusions and closing ceremony

Keynote Speakers

Michael J. Guralnick

University of Washington

Preschool inclusion and children's peer relationships

  Tim Moore

  The Royal Children´s Hospital, Melbourne

  Creating the core care conditions for children and families to flourish: The role of ECI

   Marilyn Espe-Sherwindt

   Consultant for EURLYAID and for Ohio’s Project TREES

    Robin McWilliam

    Alabama University

    Collaborative consultation = equity; Medical model = inequity

     Speakers

     Ena Heimdahl & Christina Haulrich Klausen

     MA Statped Dept. of Complex Learning Difficulties Div. for ECEC Oslo Norway & mother of Bjørg with Down Syndrome

     Building bridges between parents and professionals - A book project that wasn’t easy

      Pau Garcia & Margarita Cañadas

      Katolická univerzita ve Valencii, Španělsko

      Parent experience with early intervention

       Ibrahim H. Diken

       Director, Research Institute for Individuals with Disabilities Professor of Early Intervention/Early Childhood Special Education Anadolu University, Eskisehir, TURKEY

       Naturalistic Teaching Process for Inclusive Education: A Free of Access Professional Development Program for Early Childhoo

        Snezana Ilic

        University of Belgrade

        A paradigm shift in ECI - challenges and building bridges in Serbia

         More information

         xxx

         Exclusive offer

         PRAGUE MARRIOTT HOTEL

         V Celnici 8, Praha, Česká republika

          

         Web: PRAGUE MARRIOTT HOTEL PRAHA

         HOTEL AVION

         Kladenská 96/115, Praha 6, Česká republika

          

         Web: HOTEL AVION

         VIENNA HOUSE DIPLOMAT PRAGUE

         Evropská 15, 16041 Prague, Czech republic

         Prague

         Užijte si konferenci v jednom z nejkrásnějších měst světa

         Praha je nazývána srdcem Evropy. A jakmile do ní zavítáte, můžete si být jisti, že si svou krásou získá i vaše srdce. Historické centrum města je zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO, a proto určitě stojí za to vyhradit si během konferenční návštěvy Prahy pár chvil na procházku malebnými uličkami Starého Města, přes Karlův most, pokochat se nádhernými výhledy z Pražského hradu. Mimochodem: kromě toho, že Praha je město stovky věží, je to také město mostů. Můžete jich zde napočítat přes třicet. Konference rané péče, jejímž tématem je právě budování mostů mezi obory, si tak pro své konání nemohla přát lepší místo.

         Enjoy the conference in one of the most beautiful cities in the world

         Prague is known as the heart of Europe. And as soon as you visit, you can be sure that it will win your heart with its beauty. The city’s historic center is a UNESCO World Heritage Site, so it’s definitely worth setting aside a few moments during your trip to walk through the picturesque streets of the Old Town and across the Charles Bridge, and enjoy the wonderful views from Prague Castle. Incidentally, besides being the “City of a Hundred Spires”, Prague is also a city of bridges – indeed you can count over 30 of them. So this year’s early childhood intervention conference, whose theme is building bridges between disciplines, could not have asked for a more ideal location.

         Scientific committee

         Head of the Scientific committee

         Jitka Barlová, Ph.D.
         Director of the Association for Early Childhood Intervention, Karlovy Vary branch, EURLYAID board member, external teacher Charles University, Faculty of Pedagogy, Department of Special Education

         Scientific committee members:

         Professor Ana Serrano, Ph.D.
         Professor at the Institute of Education, University of Minho; Researcher at CIEd (Research Center on Education), president of EURLYAID

         Associate Professor Marga Canadas, Ph.D.
         Universidad Catholica de Valencia, Eurlyaid board member

         Associate Professor, Lea Květoňová, Ph.D.
         Head of the Department of Special Education, Faculty of Pedagogy, Charles University

         Associate Professor Snezana Ilic, Ph.D.
         The University of Belgrade, Faculty of Special Education and Rehabilitation, EURLYAID board member

         Mahulena Exnerová, M.D.
         Head of the Children's Department and DIOP Hospital Hořovice

         Associate Professor Radka Bužgová, Ph.D.
         University of Ostrava, Faculty of Medicine, Institute of Nursing and Midwifery and Center for Nursing Research

         Petra Samcová, Ph.D.
         Association for Early Childhood Intervention, České Budějovice branch

         SPEAKERS

         DAYS

         WORKSHOPS

         SUCCESS STORIES

         Signup for news

         Shortest way to explore what will happen on conference

          Event tickets

          Early bird High income countries
          232
          • Until January 31
          Buy now!
          Early bird Low income countries and Students
          180
          • Until January 31
          Buy now!
          Early bird Parents
          40
          • Until January 31
          Buy now!
          High income countries
          280
          • After January 31
          After January 31
          Low income countries and Students
          232
          • After January 31
          After January 31
          Parents
          40
          • After January 31
          After January 31
          TESTIMONIALS

          what people say

          Esse maxime tempore maiores laboriosam nobis, aut cum quidem est ab ipsam soluta voluptate totam quibusdam quo neque
          AMY WHITEDesigner @ Tinterest
          Illo repellat dolores laudantium quos, velit, reprehenderit veniam accusamus neque laboriosam tenetur aut quaerat, doloribus autem facere
          MICHAEL DERILLCTO @ Flopbox
          Recusandae minima similique rem. Neque quisquam, blanditiis cum, ex ullam obcaecati beatae nobis quos, officia rerum, exercitationem ducimus totam!
          MIKE MEYERSProject Manager
          Blabla
          AgnesioDoodle

          CALL FOR POSTERS

          Will be open from January 1, 2023

          The main topic of the conference is cooperation in Early Childhood Intervention. It will be possible to submit your poster abstract from January 1, 2023 to February 15, 2023 online via the conference website. Thank you and I look forward to your participation.

          General partners

          MEDIA PARTNERS

          Location

          2022 © Společnost pro ranou péči, z. s.