Úvodní slovo

Vážení kolegové, Praha byla vždy křižovatkou kultur a jazyků střední Evropy. Je to krásné hlavní město České republiky, které je odedávna mezníkem evropského vědeckého a akademického života. Praha s úžasnými historickými zákoutími města, dechberoucími výhledy a pamětihodnostmi zůstává perlou mezi městy světa, kde se mystika prolíná s architekturou. Uspořádání takto významné konference v Praze zvýší zájem o ranou péči, a především o situaci rodin, do kterých se narodilo dítě s postižením. Jsme přesvědčeni, že mezinárodní setkání odborníků ze západní i východní části Evropy a v neposlední řadě i z celého světa, bude přínosem pro všechny zúčastněné.

Věříme, že hostování této konference v Praze bude inspirovat a motivovat nejen odborníky, ale významně ovlivní i rodiče.

Motto mezinárodní Konference raná péče EURLYAID 2023 „Společně stavíme mosty v rané péči“ poukazuje na nutnost vzájemné mezioborové spolupráce a transdisciplinárního přístupu. Věříme, že pražské mosty spojí odborníky ze všech oborů, kteří podporují děti se zdravotním postižením v raném věku a jejich rodiny.

Cílem konference je poznání možností spolupráce napříč obory a ukotvení rané péče v systému péče o děti se zdravotním postižením a jejich rodiny. Zásadní je též představení nových trendů mezioborové spolupráce a jejich přínosu pro rodiny i odborníky.

Rodiče jsou největšími experty na své děti, proto je důležitým tématem posílení jejich role. Rodiče získají informace pro každodenní život, mohou sdílet dobrou praxi, seznámí se s výstupy výzkumů v oblasti péče o děti s postižením

Těšíme se, až vás uvítáme v srdci Evropy.

Jitka Barlová
odborná ředitelka
Společnost pro ranou péči, z. s.

členka rady EURLYAID

Program

Záměrem konference s podtitulem „Stavíme mosty v rané péči“ je propojovat jednotlivé obory a vytvářet pro rodiny pečující o děti se specifickými potřebami multidisciplinární týmy a komplexní podporu. Z role odborníků nevyjímáme ani rodiče, kteří nejlépe znají potřeby svých dětí, a jsou tak pro poradce rané péče i další specialisty rovnocennými partnery.

Účast na konferenci přislíbili lektoři z celého světa, členové EURLYAID a další přední odborníci z Česka i zahraničí. Své příspěvky přednesou řečníci z oboru rané péče a mnozí další ze spolupracujících profesionálů. Součástí konference je seminář „Spolupráce a možnosti poskytovatelů dětské paliativní péče“.

08:00 – 09:00 Registrace

09.00 – 10.00 Zahájení konference

10.00 – 10.45 Keynote 1. Michel Guralnick, Předškolní inkluze a vztahy dětí s vrstevníky

10.45 – 11.15 Přestávka na kávu

11.15-12.30 Diskusní panel. Zástupci ministerstev ČR, EURLYAID, zástupci rodičů a poskytovatelů

12:30 – 14:00 Oběd

14.00 – 14.45 Keynote 2. Robin McWilliams, Společná konzultace = spravedlnost; Lékařský model = nespravedlnost

14.45 – 15.15 Přestávka na kávu

15.15 – 16.45 blok 4 přednášek a diskuse

16.45 – 17.15 Přestávka na diskusi

17.15 – 18.45 Valné shromáždění Eurlyaid

20.00 Networkingové setkání, večeře

 

 

Den 2:

9.00 – 09.45 Keynote 3. Tim Moore, Vytvoření základních podmínek péče pro děti a rodiny, aby vzkvétaly: Role rané péče

09.45 -10.30 Keynote 4. Marylin Espe – Sherwind

10:30 – 11:00 Přestávka na kávu

11.00 – 12.30 blok 4 přednášek a diskuse/ 2 přednáškové sály

12:30 – 14:00 Oběd

14.00 – 15.15 blok 4 přednášek a diskuse/ 2 přednáškové sály

15.15 – 15.45 Přestávka na kávu

15.45 – 17.00 blok 4 přednášek a diskuse/ 2 přednáškové sály

17.00 – 18.00 Ukončení konference

08.00 – 09.00
Registrace
09.00 – 10.00
Zahájení konference

Předškolní inkluze a vrstevnické vztahy dětí

Dětské vrstevnické vztahy a přátelství mají důležitou vývojovou funkci. Ovlivňují kognitivní, komunikativní, emoční regulaci a prosociální oblasti vývoje. V této prezentaci zkoumám charakteristiky vrstevnické, sociální kompetence dětí, roli zkušenosti z inkluzivních předškolních programů ve vztahu k interakcím s vrstevníky a implementaci komplexních intervencí ke zlepšení základních rysů sociální hry dětí s vrstevníky pro předškolní věkovou skupinu dětí s vývojovým opožděním a postižením. Je zdůrazněn systémový přístup v rámci širší společenské perspektivy aby byl využit jako rámec pro budoucí práci.

Michael Guralnick
10.45 – 11.15
Přestávka

Snezana Ilic
Anna Kukuruza
Aleksandra Karovska Ristovska
Mali Dom

12.30 – 14.00
Oběd

Společné konzultace = rovnost
Lékařský model = nerovnost

Jak pracují odborníci v oblasti rané péče (od narození do 5 let) s rodinami a dalšími pečovateli, jako jsou učitelé? V tomto příspěvku navrhujeme, aby způsob, jakým odborníci mluví, jednají a identifikují sami sebe, měl vliv na jejich postoj vůči pečujícím osobám. Podíváme se na ovlivňující faktory a poté na dopady na rovnost. Vzhledem k tomu, že většina pracovníků rané péče od narození do 5 let v USA a v Evropě jsou běloši, avšak rodiny a učitelé představují různé rasy a etnické skupiny, je nebezpečí systémového rasismu stále přítomno. Ve vztahu profesionál-pečovatel, kdy první je odborníkem a druhý klientem, je riziko posilování rasismu a kolonialismu reálné.

Robin McWilliam
14.45 – 15.15
Přestávka

Ana Maria Serrano & Noor van Loen
Abakus

16.30 – 17.00
Přestávka na diskusi
17.00 – 18.30
Valné shromáždění EURLYAID
19.00
Networkingové setkání, večeře
10.45 - 11.15
Přestávka

Zástupci ministerstev ČR, EURLYAID, zástupci rodičů a poskytovatelů

12.30 - 14.00
Oběd
14.45 - 15.15
Přestávka

Workshop bude zaměřen na podporu dítěte v ležící poloze. Zveme rodiče k aktivní účasti a doporučujeme vzít s sebou fotky pozice dítěte ve spánku. Paní Luscombe je ochotná na místě i individuálně konzultovat. Rodiče se dozví praktické informace, jak podpořit správné polohy dítěte s motorickým omezením. Vítáni jsou i kolegové fyzioterapeuti. Podívejte se na video k tématu níže:

Denise Luscombe

Vytváření základních podmínek péče pro děti a rodiny, aby vzkvétaly: Role intervenčních služeb v raném dětství

Naše zdraví a blahobyt jsou utvářeny podmínkami – sociálními, fyzickými, materiálními a kulturními – ve kterých žijeme. Tyto faktory mají větší vliv na výsledky než služby, které dostáváme. Tato prezentace nastiňuje základní podmínky péče, které děti a rodiny potřebují k rozkvětu. Zkoumá role, které mohou intervenující služby v raném dětství hrát při z plnění těchto podmínek. Jednou z nejdůležitějších podmínek je potřeba pozitivních vztahů. To je samozřejmě zásadní pro malé děti, které potřebují citlivou péči, aby si vytvořily bezpečné vazby, ale je to důležité také pro jejich rodiče a také pro odborníky. Tato potřeba pozitivních vztahů je základní součástí naší neurobiologie a formuje naši pohodu po celý život.

Zkoumáme důsledky těchto poznatků pro služby v raném dětství. Potřeba pozitivních vztahů utváří, co a jak poskytujeme. Pomáháme rodinám budovat pozitivní vztahy. Vztahy, které rozvíjíme s rodiči, jsou zásadní pro efektivitu naší práce. Zaměření na širší základní podmínky péče o děti a rodiny podtrhuje skutečnost, že samostatné systémy služeb rané péče budou vždy mít potíže s uspokojením všech různorodých potřeb rodin. Musí být začleněny do komplexního a inkluzivního systému služeb včasné intervence, který všem rodinám poskytne podmínky, které potřebují k výchově svých dětí, jak by si oni (a my) přáli, a také snadný přístup ke službám, které ony a jejich děti potřebují. Služby rané péče musí budovat mosty s těmito dalšími odborníky a službami. Klíčem jsou opět pozitivní vztahy.

Tim Moore

Cítila jsem se sama

Rodiny nám říkají, že mít dítě s opožděním nebo postižením může být někdy velmi osamělá cesta. Jak na to reagujeme my, poskytovatelé rané péče? Jaký význam mají ostatní členové sociální sítě rodiny? Jak spolupracovat, aby (1) rodiče měli čas, energii, znalosti a dovednosti zapojit své děti do každodenních vzdělávacích příležitostí a (2) rodiče odcházeli z rané intervence posíleni, podpořeni a s větší nadějí do budoucna?

Marylin Espe-Sherwindt
10.30 – 11.00
Přestávka

Ena Heimdahl & Christina Haulrich Klausen
Pau Garcia & Margarita Cańadas
EDUCO
Alena Rohlíková

12:30 – 14:00
Oběd

Manfred Pretis
EDA
Přemysl Mikoláš
Ibrahim Dicken

15.15 – 15.45
Přestávka

MUDr. Matějová
Nadační fond pro předčasně narozené děti a jejich rodiny
Tamtam
Halka Tytykalová

17.00 – 18.00
Ukončení konference
10.30 - 11.00
Přestávka

• Mahulena Exnerová, oddělení DIOP pro děti a ambulance paliativní
medicíny Nemocnice Hořovice
• Jan Hálek, Podpůrný a paliativní tým FN Olomouc
• Monika Marková, FMH, Hospic sv. Štěpána Litoměřice
• Sylvie Stretti, Podpůrný a paliativní tým FN Motol
• Jakub Formánek, Podpůrný a paliativní tým FN Motol

12.30 - 14.00
Oběd

• Pavel Rozsíval – energeia – Domácí dětská paliativní péče
• Irena Lintnerová, Kaňka, Základní a mateřská škola a poskytovatel sociálních služeb
• Kateřina Konopásková, PLDD Praha 4
• Lenka Kohoutková a Jolana Kopejsková Centrum provázení, FN Hradec Králové &
Raná péče, Kolpingova rodina Smečno

15.15 - 15.45
Přestávka

Erika Tichá & Vladislav Matej

17.00 - 18.00
Závěr konference
8.00 - 9.00
Registration
9.00 - 10.00
Opening

Children’s peer relationships and friendships serve important developmental functions, influencing cognitive, communicative, emotion regulation, and prosocial domains of development. In this presentation, I examine the characteristics of children’s peer-related social competence, the role of experiences in inclusive preschool programs in relation to interactions with peers, and the implementation of comprehensive interventions to enhance core features of children’s social play with peers for preschool age children with developmental delays and disabilities. A systems approach within a larger societal perspective is emphasized and utilized as a framework for future work.

Michael Guralnick
10.45 - 11.15
Coffee break

Snezana Ilic
Anna Kukuruza
Aleksandra Karovska Ristovska
Mali Dom

12.30 - 14.00
Lunch

How do early intervention (birth-5) professionals work with families and other caregivers, such as teachers? This session proposes that the way professionals talk, do, and identify themselves can have an impact on their stance vis-à-vis caregivers. We look at influencing factors and then at impacts on equity. With most early intervention birth-5 in the U.S. and Europe being white, yet families and teachers representing a diversity of races and ethnic backgrounds, the danger of systemic racism is always present. In the professional-caregiver relationship, with the former an expert and the latter a client, the risk of reinforcing racism and colonialism is real. We posit that credentials can create inequality. It is time for early interventionists birth-5 to attend to the science and art of collaborative consultation, building up the caregiver. The evidence supporting equitable caregiver-professional interactions comes from such fields as educational leadership, social justice, and social support.

Robin McWilliam
14.45 - 15.15
Coffee break

Ana Maria Serrano & Noor van Loen
Abakus

16.30 - 17.00
Break for discussion
17.00 - 18.30
General Assembly EURLYAID
19.00
Networking meeting, dinner
10.45 - 11.15
Coffee break
11.15 - 12.30
Discussion board
12.30 - 14.00
Lunch
14.45 - 15.15
Coffee break

The workshop will focus on supporting the child in a lying position. We invite parents to actively participate and recommend taking photos of the child’s sleeping position with you. Mrs. Luscombe is willing to consult on site and individually. Parents will learn practical information on how to support the correct positions of a child with motor limitations. Fellow physiotherapists are also welcome. Watch a video on the topic below:

Denise Luscombe

Our health and wellbeing are shaped by the conditions – social, physical, material and cultural – in which we live. These factors have a greater impact on outcomes than do the services we receive. This presentation outlines the core care conditions that children and families need to flourish and explores the roles that early childhood intervention services can play in helping ensure that these conditions are met. One of the most important of these conditions is the need for positive relationships. This is obviously critical for young children who need responsive caregiving to develop secure attachments, but it is also important for their parents and for professionals as well. This need for positive relationships is a fundamental part of our neurobiology and shapes our wellbeing throughout our lives.
The implications for early childhood intervention services of these findings are explored. Focusing on the need for positive relationships shapes both what we deliver (helping families build positive relationships) and how we deliver services (the relationships we develop with parents are central to the effectiveness of our work). Focusing on the wider core care conditions for children and families highlights the fact that stand-alone ECI service systems will always struggle to meet all the diverse needs of families. They need to be embedded in a comprehensive and inclusive ECD service system that provides all families with the conditions they need to raise their children as they (and we) would wish, as well as ready access to the services they and their children need. ECI services need to build bridges with these other professionals and services. Once again, positive relationships are the key.

Tim Moore

Families tell us that having a child with a delay or disability can at times be a very lonely road to travel. How do we as early intervention providers respond? What is the importance of the other members of the family’s social network? How do we work together so that (1) parents have the time, energy, knowledge and skills to engage their children in everyday learning opportunities, and (2) parents leave early intervention feeling stronger, supported, and more hopeful about the future?

Marilyn Espe-Sherwindt
10.30 - 11.00
Coffee break

Ena Heimdahl & Christina Haulrich Klausen
Pau Garcia & Margarita Cańadas
EDUCO
Alena Rohlíková

12.30 - 14.00
Lunch

Manfred Pretis
EDA
Přemysl Mikoláš
Ibrahim Dicken

15.15 - 15.45
Coffee break

MUDr. Matějová
Nadační fond pro předčasně narozené děti a jejich rodiny
Tamtam
Halka Tytykalová

17.00 - 18.00
Closing
10.30. - 11.00
Coffee break

Mahulena Exnerová
Podpůrný a paliativní tým FN Motol
Jan Hálek, Podpůrný a paliativní tým FN Olomouc
Monika Marková, FMH, Hospic sv. Štěpána Litoměřice

12.30 - 14.00
Lunch

Jana Černocká
Irena Lintnerová
Jolana Kopejsková & Lenka Kohoutková
Kateřina Konopásková

15.15 - 15:45
Coffee break

Erika Tichá & Vladislav Matej

17.00 - 18.00
Closing

Hlavní řečníci

Michael J. Guralnick

University of Washington

Předškolní inkluze a vrstevnické vztahy dětí

  Tim Moore

  The Royal Children´s Hospital, Melbourne

  Vytváření základních podmínek péče o děti a rodiny, aby vzkvétaly: Role rané péče

   Marilyn Espe-Sherwindt

   Konzultant pro EURLYAID a projekt TREES, Ohio

   Cítila jsem se sama

    Robin McWilliam

    Alabama University

    Společné konzultace = spravedlnost; Medicínský model = nespravedlnost

     Osobnosti

     Ena Heimdahl & Christina Haulrich Klausen

     MA Stated Dept. Complex Learning Difficulties Div. pro ECEC Norsko & matka Bjørga s Downovým syndromem

      Pau Garcia & Margarita Cañadas

      Katolická univerzita ve Valencii, Španělsko

      Zkušenosti rodičů s ranou péčí

       Veronika Němečková

       Poradkyně rané péče a Metodik práce s dětmi s PAS, Společnost pro ranou péči

       Podpora pozitivního chování v praxi rané péče

        Pavel Rozsíval

        Energeia o.p.s.

        Spolupráce s různými poskytovateli zdravotní péče při dlouhodobé paliativní péči – naše zkušenosti

         Jana Čelůstková

         Středisko rané péče EDUCO Zlín z. s.

         Svépomocná rodičovská skupina

          Eliška Antošová

          psycholožka

          Dilemata péče o děti s PAS pohledem rodiče a psychologa

           Anna Kučerová & Martina Péčová

           Vedoucí sociální služby, Centrum pro dětský sluch Tamtam & Vedoucí sociální služby, Centrum pro dětský sluch Tamtam

           Nástroje poradce rané péče v sociální práci s rodinami dětí se sluchovou vadou v České republice

            Kateřina Matějová

            lékařka, Neonatologické oddělení Nemocnice České Budějovice a.s.

            Spolupráce Rané péče s neonatologickým oddělením

             Sylvie Stretti

             Podpůrný a paliativní tým FN Motol

             Terapeutická práce s pozůstalými v rámci nemocniční paliativní péče ve FN Motol

              Jakub Formánek

              Podpůrný a paliativní tým FN Motol

              Spirituální péče v dětské paliativní medicíně

               Anna Kukuruza

               CF Early Intervention Institute, Institute for Children and Adolescent Health Protection NAMS, Ukraine

               ODOLNOST rané péče: válečné LEKCE

                Ana Validžić Požgaj

                Koordinátor programu rané péče, postgraduální specialista na ranou péči, Denní stacionář Mali dom Záhřeb

                Rozvoj transdisciplinárního přístupu – kde jsme nyní?

                 Kateřina Konopásková

                 praktický pediatr pro děti a dorost

                 Role praktického lékaře pro děti a dorost v paliativní péči

                  Jan Hálek

                  Dětský lékař - FN Olomouc

                  Centrum komplexní péče pro děti se závažným onemocněním a telemedicína

                   Magdaléna Kostelecká & Markéta Skalická

                   Poradkyně rané péče & Zraková terapeutka, metodička pro rozvoj zrakového vnímání

                   Různorodost podpory rodin v rámci rané péče

                    Monika Marková

                    ředitelka Hospice sv. Štěpána, z.s. a předsedkyně Fóra mobilních hospiců, z.s.

                     Kateřina Kotasová & Eva Černá

                     Programová manažerka nadačního fondu Abakus & Koordinátorka homesharingu Rodinného Integračního Centra z.s.

                     Homesharing a jeho význam pro osamostatňování dítěte i rodičů

                      Mahulena Exnerová

                      Prim. MUDr. Dětské oddělení a DIOP nemocnice Hořovice, Cesta domů z.ú., Klinika paliativní medicíny 1.LF UK Praha

                      Spolupráce a možnosti poskytovatelů specializované paliativní péče

                       Irena Lintnerová

                       ředitelka společnosti, statutární zástupce

                       Spolupráce mezi sociálními a zdravotnickými službami

                        Denise Luscombe

                        Dětská fyzioterapeutka

                        Terapie když spíte!

                         Erika Tichá & Vladislav Matej

                         Nadace Socia

                         Slovensko na ceste k medzirezortnej spolupráci v podpore rodín s deťmi so znevýhodnením v ranom detstve.

                          Ana Maria Serrano & Noor van Loen

                          docentka, Institute of Education (IE), výzkumná pracovnice v Center of Research in Child Studies (CIEC), University of Minho, Portugalsko & Eurlyaid finanční manager

                          Příprava na zvuk jazzu…

                           Halka Tytykalová

                           Speciální pedagožka, terapeut

                           Včasná intervencia v rodinách s deťmi s CVI

                            Přemysl Mikoláš

                            psycholog a psychoterapeut

                            Tým okolo dítě (TOD) - jako nástroj předcházení traumatickým vzpomínkám dítěte se zdravotním znevýhodněním a

                             Aleksandra Karovska Ristovska

                             Associate professor, PhD Institute of Special Education and Rehabilitation @ Faculty of Philosophy

                             Analýza situace v Early Childhood Intervention (ECI) v Severní Makedonii

                              Lenka Kohoutková & Jolana Kopejsková

                              Centrum provázení, FN Hradec Králové & Raná péče, Kolpingova rodina Smečno

                              Na společné cestě

                               Ibrahim H. Diken

                               Director, Research Institute for Individuals with Disabilities Professor of Early Intervention/Early Childhood Special Education Anadolu University, Eskisehir, TURKEY

                               Naturalistický vyučovací proces pro inkluzivní vzdělávání: Bezplatný program profesního rozvoje pro odborníky/ped

                                Snezana Ilic

                                Bělehradská univerzita

                                Změna paradigmatu v ECI – výzvy a budování mostů v Srbsku

                                 Manfred Pretis

                                 Medical School Hamburg

                                 Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, zdraví a postižení (ICF) jako společný jazyk pro odborníky a rodiče

                                  Další informace

                                  xxx

                                  Exkluzivní nabídka

                                  PRAGUE MARRIOTT HOTEL

                                  V Celnici 8, Praha, Česká republika

                                  Web: HOTEL MARRIOTT

                                  Služby pro VIP hosty konference zajišťuje sponzorsky Prague Marriott Hotel.

                                  NABÍDKA UBYTOVÁNÍ ZA ZVÝHODNĚNOU CENU PRO ÚČASTNÍKY KONFERENCE

                                  PRAGUE MARRIOTT HOTEL

                                  V Celnici 8, Prague, Czech Republic

                                  Web: HOTEL MARRIOTT

                                  Services for VIP guests of the conference are provided by the Prague Marriott Hotel as a sponsor.

                                  SPECIAL OFFER FOR CONFERENCE PARTICIPANTS

                                  HOTEL AVION

                                  Kladenská 96/115, Praha 6, Česká republika

                                   

                                  Web: HOTEL AVION

                                  VIENNA HOUSE DIPLOMAT PRAGUE

                                  Evropská 15, 160 41 Praha, Česká republika

                                  Praha

                                  Užijte si konferenci v jednom z nejkrásnějších měst světa

                                  Praha je nazývána srdcem Evropy. A jakmile do ní zavítáte, můžete si být jisti, že si svou krásou získá i vaše srdce. Historické centrum města je zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO, a proto určitě stojí za to vyhradit si během konferenční návštěvy Prahy pár chvil na procházku malebnými uličkami Starého Města, přes Karlův most, pokochat se nádhernými výhledy z Pražského hradu. Mimochodem: kromě toho, že Praha je město stovky věží, je to také město mostů. Můžete jich zde napočítat přes třicet. Konference rané péče, jejímž tématem je právě budování mostů mezi obory, si tak pro své konání nemohla přát lepší místo.

                                  Enjoy the conference in one of the most beautiful cities in the world

                                  Prague is known as the heart of Europe. And as soon as you visit, you can be sure that it will win your heart with its beauty. The city’s historic center is a UNESCO World Heritage Site, so it’s definitely worth setting aside a few moments during your trip to walk through the picturesque streets of the Old Town and across the Charles Bridge, and enjoy the wonderful views from Prague Castle. Incidentally, besides being the “City of a Hundred Spires”, Prague is also a city of bridges – indeed you can count over 30 of them. So this year’s early childhood intervention conference, whose theme is building bridges between disciplines, could not have asked for a more ideal location.

                                  Vědecká komise Konference rané péče EURLYAID

                                  Předsedkyně komise

                                  PhDr. Jitka Barlová, Ph.D.

                                  Ředitelka Společnost pro ranou péči, pobočka Karlovy Vary, člen rady EURLYAID, externí vyučující Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, katedra speciální pedagogiky

                                  Členové komise

                                  doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.

                                  Vedoucí Katedry speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

                                  Associate Professor Snezana Ilic, Ph.D.

                                  University of Belgrade, Faculty of Special Education and Rehabilitation, EURLYAID board member

                                  MUDr. Mahulena Exnerová

                                  Primářka Dětského oddělení a DIOP Nemocnice Hořovice

                                  doc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.

                                  Ostravská univerzita, Lékařská fakulta, Ústav ošetřovatelství a porodní asistence a Centrum ošetřovatelského výzkumu

                                  Ing. Mgr. Petra Samcová, Ph.D.

                                  Společnost pro ranou péči, pobočka České Budějovice

                                  SPEAKERS

                                  DAYS

                                  WORKSHOPS

                                  SUCCESS STORIES

                                  Zadejte e-mail

                                  Nejlepší způsob, jak zůstat v obraze

                                   Vstupenky

                                   High income země
                                   5950
                                   • od 15.2.2023 do 15.4.2023
                                   • seminář Spolupráce a možnosti poskytovatelů dětské paliativní péče v ceně
                                   Koupit
                                   Low income země a studenti
                                   4930
                                   • od 15.2.2023 do 15.4.2023
                                   • seminář Spolupráce a možnosti poskytovatelů dětské paliativní péče v ceně
                                   koupit
                                   Rodiče
                                   1000
                                   • od 15.2.2023 do 15.4.2023
                                   • seminář Spolupráce a možnosti poskytovatelů dětské paliativní péče v ceně
                                   koupit

                                   Chceme konferenci zpřístupnit co nejširšímu okruhu odborníků. Díky podpoře nadačního fondu Abakus se nyní můžete registrovat za sníženou cenu. Registrace bude otevřena do 15.dubna 2023.

                                   TESTIMONIALS

                                   what people say

                                   Esse maxime tempore maiores laboriosam nobis, aut cum quidem est ab ipsam soluta voluptate totam quibusdam quo neque
                                   AMY WHITEDesigner @ Tinterest
                                   Illo repellat dolores laudantium quos, velit, reprehenderit veniam accusamus neque laboriosam tenetur aut quaerat, doloribus autem facere
                                   MICHAEL DERILLCTO @ Flopbox
                                   Recusandae minima similique rem. Neque quisquam, blanditiis cum, ex ullam obcaecati beatae nobis quos, officia rerum, exercitationem ducimus totam!
                                   MIKE MEYERSProject Manager
                                   Blabla
                                   AgnesioDoodle

                                   PŘIHLÁŠKY POSTERŮ

                                   Od 1. ledna 2023

                                   Výzva pro podávání příspěvků v Poster sekci.

                                   Posterová sekce bude vedena pouze v anglickém jazyce bez tlumočení. Přihláška i případná prezentace posteru bude probíhat v angličtině. Přihlášky jsou otevřeny od 1. 1. 2023 do 15. 2. 2023. Autor souhlasí s umístěním posteru na webové stránky provozované Společností pro ranou péči, z.s. po ukončení konference.

                                   Instrukce k přihlášení online probíhají přes anglickou verzi těchto stránek. ZDE

                                   Děkujeme za pochopení.

                                   Máte-li dotazy, neváhejte nás kontaktovat na adrese info@eciprague.com

                                   PŘIHLÁŠKY POSTERŮ

                                   Od 1. ledna 2023

                                   We invite abstracts for posters at International Conference Creating Early Childhood Intervention Together – Building Bridges.
                                   A poster is a single-page document, typically combining text and images, that embodies a succinct description of your work, research, or best practice experience.
                                   Poster sessions provide an opportunity to share ideas in a less formal setting than a paper presentation. Presenting a poster is an excellent way to discuss and receive feedback. The poster session is conceived as a networking event. Participants are invited to attend the session in person and discuss the content of the posters with attendees.
                                   This call focuses on contributions with practical relevance for Early Childhood Intervention and cooperation between parents and professionals such as support and empowerment of families of children with special needs. We welcome best-practice insights as well as recent research findings from studies.
                                   We especially welcome the participation of parents and parent organizations.

                                   We invite you to submit an abstract for a poster presentation covering topics including (but not limited to):

                                   • Empirical studies on the effects and impact of Early Childhood Intervention
                                   • Best practices on Early Childhood Intervention: methods, approaches, examples of good cooperation, reports on system changes.
                                   • Case studies
                                   • Social inclusion
                                   • Equality and rights and (self)advocacy
                                   • Recent innovations to support practices and their application in daily work in Early Childhood Intervention

                                   All submissions will be peer-reviewed by the members of the Scientific committee. Authors of accepted abstracts will be invited to present a poster at the conference. The abstract and poster must be submitted and presented in English.

                                   Important dates:

                                   • Abstract submission open: 1 January 2023
                                   • Abstract submission deadline: 15 February 2023
                                   • Notification of acceptance/rejection: 3 March 2023
                                   • Conference date: 15-16 May 2023
                                   • Final submission of the poster for publication (PDF document): 31 April 2023

                                   Abstract submission

                                   • The abstract text may not be longer than a maximum of 350 words. No pictures, graphs or tables can be included in the abstract.
                                   • A scientific committee will review abstracts. The committee will assess abstracts to concerning scientific excellence and relevance to the topic of the conference and will nominate poster presentations.
                                   • You will be notified about the outcome of your poster application by the beginning of March 2023.
                                   • Changes in the abstract are not possible after submission.
                                   • It is necessary to send your poster (PDF) to the email address poster@eciprague.com by April 31 at the latest.

                                   The poster will be published on the conference website right after the event, giving the possibility to explain the work further for those unable to attend the conference physically or giving extra visibility to the applicants attending the poster sessions. By subscribing to the poster section, you agree to the publication.
                                   Registration for the poster section will take place via an online form.
                                   There is no fee for the poster presentation. However, the presenting author must be a registered participant. Please note that the presenting author is not automatically registered by submitting an abstract. Regular registration is required.
                                   The poster format is A0 (841×1189 mm).

                                   POSTER PRESENTATIONS

                                   • Poster format is A0 (841x 1189 mm).
                                   • Poster title should be identical to the title of the accepted abstract.
                                   • Remember that the viewer must be able to read the text from a distance of up to 1.5 m.
                                   • It is helpful to have A4 sheet handouts of your poster. Please make sure you provide your contact details on the handout.
                                   • Please set up your poster on the board where your number is displayed. Conference staff will help you to locate the correct area.
                                   • Please, arrange to be at your poster during your designated time in the conference program.
                                   • All posters must be removed at the end of your designated time. If you have to leave before your dismantling time, please designate a colleague responsible for removing your poster.
                                   • Any posters remaining after the congress may be disposed of.

                                   Claims
                                   Neither Společnost pro ranou péči, z.s. nor EURLYAID, as well as the Exhibition venue, are responsible for any loss or damage of your poster or can be held liable for injuries to persons or damage to property owned by the poster presenter. The authors of the posters agree to publish the final poster after the end of the conference on the website operated by Společnost pro ranou péči, z.s. and/or EURLYAID.

                                   Questions?

                                   • If you have any questions, please do not hesitate to contact us at info@eciprague.com

                                   We are looking forward to see you in Prague.

                                   Hlavní partneři

                                   Partneři

                                   Místo konání

                                   2022 © Společnost pro ranou péči, z. s.