Foreword

Dear colleagues,
After 2 postponements because of COVID we are very happy to invite you to our international EURLYAID conference:
"Creating Early Childhood Intervention Together – Building Bridges“ on May 15 and 16, 2023 in Prague.
The motto of the international ECI conference EURLYAID 2023 points to the need for a transdisciplinary approach.
The goal of the conference is to exchange information on recent research and international practice in ECI. Based on that the further anchoring of Early Childhood Intervention in the care system for children with special needs and their families in the Czech Republic, both benefitting families and professionals.
Parents are the main experts on their children. Strengthening their competences is an important topic.
All participants can get information on homebased practice, learn about the results of research on the best practices and the development of children with special needs.
Prague has always been a crossroad of cultures and languages in Central Europe. It is the beautiful capital of the Czech Republic, which has long been a landmark of European scientific and academic life.
We believe that hosting this conference in Prague will inspire and motivate all participant.

Jitka Barlova, Ph.D.
director of Společnost pro ranou péči, z. s.
boardmember of EURLYAID

Schedule

"Early Childhood Intervention is the different types of parenting supports provided by early childhood practitioners and other social network members, that provide parents the time, energy, knowledge and skills, to engage their children in everyday child learning opportunities, that promote and enhance both child and parent confidence and competence.”

Dunst, 2000, 2007a, 2017; Dunst & Espe-Sherwindt, 2017

Presentations from well-known national and international representatives will focus on these key concepts. Part of the conference is the seminar "Cooperation and possibilities of providers of pediatric palliative care"

Day 1:
08.00 - 09:00 Registration
09.00 - 10.00 Opening
10.00 - 10.45 Keynote 1. Michel Guralnick, Preschool inclusion and children's peer relationships
10.45 - 11.15 Coffee break
11.15- 12.30 Discussion panel. Representatives from ministries Czech Republic, EURLYAID,
representatives of parents and providers
12.30 - 14.00 Lunch
14.00 - 14.45 Keynote 2. Robin McWilliams, Collaborative consultation = equity; Medical model = inequity
14.45 - 15.15 Coffee break
15.15 - 16.45 block of 4 lectures and discussion
16.45 - 17.15 Discussion Break
17.15 - 18.45 Eurlyaid General Assembly
20.00 Meet and Greet, dinner

Day 2:
9.00 -09.45 Keynote 3. Tim Moore, Creating the core care conditions for children and families to flourish:
The role of ECI
09.45 -10.30 Keynote 4. Marylin Espe -Sherwind
10.30 -11.00 Coffee break
11.00 - 12.30 block of 4 lectures and discussion/ 2 lecture halls
12.30 - 14.00 Lunch
14.00 - 15.15 block of 4 lectures and discussion/ 2 lecture halls
15.15 -15.45 Coffee break
15.45 -17.00 block of 4 lectures and discussion/ 2 lecture halls
17.00 - 18.00 Conclusions and closing ceremony

08.00 – 09.00
Registrace
09.00 – 10.00
Zahájení konference

Předškolní inkluze a vrstevnické vztahy dětí

Dětské vrstevnické vztahy a přátelství mají důležitou vývojovou funkci. Ovlivňují kognitivní, komunikativní, emoční regulaci a prosociální oblasti vývoje. V této prezentaci zkoumám charakteristiky vrstevnické, sociální kompetence dětí, roli zkušenosti z inkluzivních předškolních programů ve vztahu k interakcím s vrstevníky a implementaci komplexních intervencí ke zlepšení základních rysů sociální hry dětí s vrstevníky pro předškolní věkovou skupinu dětí s vývojovým opožděním a postižením. Je zdůrazněn systémový přístup v rámci širší společenské perspektivy aby byl využit jako rámec pro budoucí práci.

Michael Guralnick
10.45 – 11.15
Přestávka

Snezana Ilic
Anna Kukuruza
Aleksandra Karovska Ristovska
Mali Dom

12.30 – 14.00
Oběd

Společné konzultace = rovnost
Lékařský model = nerovnost

Jak pracují odborníci v oblasti rané péče (od narození do 5 let) s rodinami a dalšími pečovateli, jako jsou učitelé? V tomto příspěvku navrhujeme, aby způsob, jakým odborníci mluví, jednají a identifikují sami sebe, měl vliv na jejich postoj vůči pečujícím osobám. Podíváme se na ovlivňující faktory a poté na dopady na rovnost. Vzhledem k tomu, že většina pracovníků rané péče od narození do 5 let v USA a v Evropě jsou běloši, avšak rodiny a učitelé představují různé rasy a etnické skupiny, je nebezpečí systémového rasismu stále přítomno. Ve vztahu profesionál-pečovatel, kdy první je odborníkem a druhý klientem, je riziko posilování rasismu a kolonialismu reálné.

Robin McWilliam
14.45 – 15.15
Přestávka

Ana Maria Serrano & Noor van Loen
Abakus

16.30 – 17.00
Přestávka na diskusi
17.00 – 18.30
Valné shromáždění EURLYAID
19.00
Networkingové setkání, večeře
10.45 - 11.15
Přestávka

Zástupci ministerstev ČR, EURLYAID, zástupci rodičů a poskytovatelů

12.30 - 14.00
Oběd
14.45 - 15.15
Přestávka

Workshop bude zaměřen na podporu dítěte v ležící poloze. Zveme rodiče k aktivní účasti a doporučujeme vzít s sebou fotky pozice dítěte ve spánku. Paní Luscombe je ochotná na místě i individuálně konzultovat. Rodiče se dozví praktické informace, jak podpořit správné polohy dítěte s motorickým omezením. Vítáni jsou i kolegové fyzioterapeuti. Podívejte se na video k tématu níže:

Denise Luscombe

Vytváření základních podmínek péče pro děti a rodiny, aby vzkvétaly: Role intervenčních služeb v raném dětství

Naše zdraví a blahobyt jsou utvářeny podmínkami – sociálními, fyzickými, materiálními a kulturními – ve kterých žijeme. Tyto faktory mají větší vliv na výsledky než služby, které dostáváme. Tato prezentace nastiňuje základní podmínky péče, které děti a rodiny potřebují k rozkvětu. Zkoumá role, které mohou intervenující služby v raném dětství hrát při z plnění těchto podmínek. Jednou z nejdůležitějších podmínek je potřeba pozitivních vztahů. To je samozřejmě zásadní pro malé děti, které potřebují citlivou péči, aby si vytvořily bezpečné vazby, ale je to důležité také pro jejich rodiče a také pro odborníky. Tato potřeba pozitivních vztahů je základní součástí naší neurobiologie a formuje naši pohodu po celý život.

Zkoumáme důsledky těchto poznatků pro služby v raném dětství. Potřeba pozitivních vztahů utváří, co a jak poskytujeme. Pomáháme rodinám budovat pozitivní vztahy. Vztahy, které rozvíjíme s rodiči, jsou zásadní pro efektivitu naší práce. Zaměření na širší základní podmínky péče o děti a rodiny podtrhuje skutečnost, že samostatné systémy služeb rané péče budou vždy mít potíže s uspokojením všech různorodých potřeb rodin. Musí být začleněny do komplexního a inkluzivního systému služeb včasné intervence, který všem rodinám poskytne podmínky, které potřebují k výchově svých dětí, jak by si oni (a my) přáli, a také snadný přístup ke službám, které ony a jejich děti potřebují. Služby rané péče musí budovat mosty s těmito dalšími odborníky a službami. Klíčem jsou opět pozitivní vztahy.

Tim Moore

Cítila jsem se sama

Rodiny nám říkají, že mít dítě s opožděním nebo postižením může být někdy velmi osamělá cesta. Jak na to reagujeme my, poskytovatelé rané péče? Jaký význam mají ostatní členové sociální sítě rodiny? Jak spolupracovat, aby (1) rodiče měli čas, energii, znalosti a dovednosti zapojit své děti do každodenních vzdělávacích příležitostí a (2) rodiče odcházeli z rané intervence posíleni, podpořeni a s větší nadějí do budoucna?

Marylin Espe-Sherwindt
10.30 – 11.00
Přestávka

Ena Heimdahl & Christina Haulrich Klausen
Pau Garcia & Margarita Cańadas
EDUCO
Alena Rohlíková

12:30 – 14:00
Oběd

Manfred Pretis
EDA
Přemysl Mikoláš
Ibrahim Dicken

15.15 – 15.45
Přestávka

MUDr. Matějová
Nadační fond pro předčasně narozené děti a jejich rodiny
Tamtam
Halka Tytykalová

17.00 – 18.00
Ukončení konference
10.30 - 11.00
Přestávka

• Mahulena Exnerová, oddělení DIOP pro děti a ambulance paliativní
medicíny Nemocnice Hořovice
• Jan Hálek, Podpůrný a paliativní tým FN Olomouc
• Monika Marková, FMH, Hospic sv. Štěpána Litoměřice
• Sylvie Stretti, Podpůrný a paliativní tým FN Motol
• Jakub Formánek, Podpůrný a paliativní tým FN Motol

12.30 - 14.00
Oběd

• Pavel Rozsíval – energeia – Domácí dětská paliativní péče
• Irena Lintnerová, Kaňka, Základní a mateřská škola a poskytovatel sociálních služeb
• Kateřina Konopásková, PLDD Praha 4
• Lenka Kohoutková a Jolana Kopejsková Centrum provázení, FN Hradec Králové &
Raná péče, Kolpingova rodina Smečno

15.15 - 15.45
Přestávka

Erika Tichá & Vladislav Matej

17.00 - 18.00
Závěr konference
8.00 - 9.00
Registration
9.00 - 10.00
Opening

Children’s peer relationships and friendships serve important developmental functions, influencing cognitive, communicative, emotion regulation, and prosocial domains of development. In this presentation, I examine the characteristics of children’s peer-related social competence, the role of experiences in inclusive preschool programs in relation to interactions with peers, and the implementation of comprehensive interventions to enhance core features of children’s social play with peers for preschool age children with developmental delays and disabilities. A systems approach within a larger societal perspective is emphasized and utilized as a framework for future work.

Michael Guralnick
10.45 - 11.15
Coffee break

Snezana Ilic
Anna Kukuruza
Aleksandra Karovska Ristovska
Mali Dom

12.30 - 14.00
Lunch

How do early intervention (birth-5) professionals work with families and other caregivers, such as teachers? This session proposes that the way professionals talk, do, and identify themselves can have an impact on their stance vis-à-vis caregivers. We look at influencing factors and then at impacts on equity. With most early intervention birth-5 in the U.S. and Europe being white, yet families and teachers representing a diversity of races and ethnic backgrounds, the danger of systemic racism is always present. In the professional-caregiver relationship, with the former an expert and the latter a client, the risk of reinforcing racism and colonialism is real. We posit that credentials can create inequality. It is time for early interventionists birth-5 to attend to the science and art of collaborative consultation, building up the caregiver. The evidence supporting equitable caregiver-professional interactions comes from such fields as educational leadership, social justice, and social support.

Robin McWilliam
14.45 - 15.15
Coffee break

Ana Maria Serrano & Noor van Loen
Abakus

16.30 - 17.00
Break for discussion
17.00 - 18.30
General Assembly EURLYAID
19.00
Networking meeting, dinner
10.45 - 11.15
Coffee break
11.15 - 12.30
Discussion board
12.30 - 14.00
Lunch
14.45 - 15.15
Coffee break

The workshop will focus on supporting the child in a lying position. We invite parents to actively participate and recommend taking photos of the child’s sleeping position with you. Mrs. Luscombe is willing to consult on site and individually. Parents will learn practical information on how to support the correct positions of a child with motor limitations. Fellow physiotherapists are also welcome. Watch a video on the topic below:

Denise Luscombe

Our health and wellbeing are shaped by the conditions – social, physical, material and cultural – in which we live. These factors have a greater impact on outcomes than do the services we receive. This presentation outlines the core care conditions that children and families need to flourish and explores the roles that early childhood intervention services can play in helping ensure that these conditions are met. One of the most important of these conditions is the need for positive relationships. This is obviously critical for young children who need responsive caregiving to develop secure attachments, but it is also important for their parents and for professionals as well. This need for positive relationships is a fundamental part of our neurobiology and shapes our wellbeing throughout our lives.
The implications for early childhood intervention services of these findings are explored. Focusing on the need for positive relationships shapes both what we deliver (helping families build positive relationships) and how we deliver services (the relationships we develop with parents are central to the effectiveness of our work). Focusing on the wider core care conditions for children and families highlights the fact that stand-alone ECI service systems will always struggle to meet all the diverse needs of families. They need to be embedded in a comprehensive and inclusive ECD service system that provides all families with the conditions they need to raise their children as they (and we) would wish, as well as ready access to the services they and their children need. ECI services need to build bridges with these other professionals and services. Once again, positive relationships are the key.

Tim Moore

Families tell us that having a child with a delay or disability can at times be a very lonely road to travel. How do we as early intervention providers respond? What is the importance of the other members of the family’s social network? How do we work together so that (1) parents have the time, energy, knowledge and skills to engage their children in everyday learning opportunities, and (2) parents leave early intervention feeling stronger, supported, and more hopeful about the future?

Marilyn Espe-Sherwindt
10.30 - 11.00
Coffee break

Ena Heimdahl & Christina Haulrich Klausen
Pau Garcia & Margarita Cańadas
EDUCO
Alena Rohlíková

12.30 - 14.00
Lunch

Manfred Pretis
EDA
Přemysl Mikoláš
Ibrahim Dicken

15.15 - 15.45
Coffee break

MUDr. Matějová
Nadační fond pro předčasně narozené děti a jejich rodiny
Tamtam
Halka Tytykalová

17.00 - 18.00
Closing
10.30. - 11.00
Coffee break

Mahulena Exnerová
Podpůrný a paliativní tým FN Motol
Jan Hálek, Podpůrný a paliativní tým FN Olomouc
Monika Marková, FMH, Hospic sv. Štěpána Litoměřice

12.30 - 14.00
Lunch

Jana Černocká
Irena Lintnerová
Jolana Kopejsková & Lenka Kohoutková
Kateřina Konopásková

15.15 - 15:45
Coffee break

Erika Tichá & Vladislav Matej

17.00 - 18.00
Closing

Keynote Speakers

Michael J. Guralnick

University of Washington

Preschool inclusion and children's peer relationships

  Tim Moore

  The Royal Children´s Hospital, Melbourne

  Creating the core care conditions for children and families to flourish: The role of ECI

   Marilyn Espe-Sherwindt

   Consultant for EURLYAID and for Ohio’s Project TREES

   I felt alone

    Robin McWilliam

    Alabama University

    Collaborative consultation = equity; Medical model = inequity

     Speakers

     Ena Heimdahl & Christina Haulrich Klausen

     MA Statped Dept. of Complex Learning Difficulties Div. for ECEC Norway & mother of Bjørg with Down Syndrome

     Building bridges between parents and professionals - A book project that wasn’t easy

      Pau Garcia & Margarita Cañadas

      Catholic University of Valencia, Spain

      Parent experience with early intervention

       Veronika Němečková

       Early intervention counselor & Methodologist for working with children with ASD, Společnost pro ranou péči

       Promoting positive behavior in early intervention practice

        Pavel Rozsíval

        Energeia o.p.s.

        Cooperating with various healthcare providers during long-term palliative care - our experience

         Jana Čelůstková

         Early intervention center EDUCO Zlín z. s.

         Self-help parenting group

          Eliška Antošová

          psychologist

          Dilemmas of caring for children with ASD from the perspective of a parent and a psychologist

           Anna Kučerová & Martina Péčová

           Head of the Social Service, Centrum pro dětský sluch Tamtam & Head of the Social Service, Centrum pro dětský sluch Tamtam

           Tools of the early care counselor in social work with families of children with hearing impairment in the Czech Republic

            Kateřina Matějová

            doctor, Neonatology Department of the Hospital České Budějovice a.s.

            Cooperation with the neonatology department and ECI

             Sylvie Stretti

             Pediatric Supportive Care Team in University Hospital Motol, Prague

             Bereavement care offered by the Pediatric Supportive Care Team in University Hospital Motol, Prague

              Jakub Formánek

              Pediatric Supportive Care Team in University Hospital Motol, Prague

              Spiritual care in pediatric palliative medicine

               Anna Kukuruza

               CF Early Intervention Institute, Institute for Children and Adolescent Health Protection NAMS, Ukraine

               RESILIENCE of ECI: LESSONS of War

                Ana Validžić Požgaj

                EI programm coordinator, Postgraduate EI specialist, Day care centre Mali dom Zagreb

                Development of transdisciplinary approach – where are we now?

                 Kateřina Konopásková

                 Pediatrician

                 The role of the general practitioner for children and adolescents in palliative care

                  Jan Hálek

                  Pediatrician - University hospital Olomouc

                  Comprehensive care center for children with serious illnesses and telemedicine

                   Magdaléna Kostelecká & Markéta Skalická

                   Early childhood intervention counselor & Vision therapist, visual development methodologist

                   Diversity of support for families in early intervention

                    Monika Marková

                    Director, Hospic sv. Štěpána, z.s., chairwoman Fórum mobilních hospiců, z.s.

                     Kateřina Kotasová & Eva Černá

                     Program Manager of the Abakus foundation & Homesharing coordinator of the Rodinné Integrační centrum z.s. (Family Integration Centre)

                     Homesharing and its importance for the independence of the child and parents

                      Mahulena Exnerová

                      Head of the Paediatric Ward and Paediatric long-term intensive care unit, NH Hospital Inc., Hořovice, Czech Republic

                      Cooperation and possibilities of providers of specialized palliative care

                       Irena Lintnerová

                       company director, statutory representative

                       Cooperation between social and health services

                        Denise Luscombe

                        Paediatric Physiotherapist

                        Therapy while you sleep!

                         Erika Tichá & Vladislav Matej

                         Socia Foundation

                         Slovakia on the way to interdepartmental cooperation in supporting families with children with disabilities in early childhoo

                          Ana Maria Serrano & Noor van Loen

                          Associate Professor - Institute of Education (IE), integrated researcher at the Center of Research in Child Studies (CIEC), University of Minho, Portugal & EURLYAID treasurer

                          Preparing for the sound bit of Jazz…

                           Halka Tytykalová

                           Special education teacher, therapist

                           Early Intervention in Families with Children with CVI

                            Přemysl Mikoláš

                            psychologist and psychotherapist

                            The team around the child (TOD) - as a tool for preventing traumatic memories of a child with a medical disadvantage and his

                             Aleksandra Karovska Ristovska

                             Associate professor, PhD Institute of Special Education and Rehabilitation @ Faculty of Philosophy

                             Situation Analysis on Early Childhood Intervention (ECI) in the Republic of North Macedonia

                              Lenka Kohoutková & Jolana Kopejsková

                              Centrum provázení, FN Hradec Králové & Raná péče, Kolpingova rodina Smečno

                              On the road together

                               Ibrahim H. Diken

                               Director, Research Institute for Individuals with Disabilities Professor of Early Intervention/Early Childhood Special Education Anadolu University, Eskisehir, TURKEY

                               Naturalistic Teaching Process for Inclusive Education: A Free of Access Professional Development Program for Early Childhoo

                                Snezana Ilic

                                University of Belgrade

                                A paradigm shift in ECI - challenges and building bridges in Serbia

                                 Manfred Pretis

                                 Medical School Hamburg

                                 The International Classification of Functionning, Health and Disability (ICF) as a common language for professionals and pare

                                  More information

                                  xxx

                                  Exclusive offer

                                  PRAGUE MARRIOTT HOTEL

                                  V Celnici 8, Praha, Česká republika

                                  Web: HOTEL MARRIOTT

                                  Služby pro VIP hosty konference zajišťuje sponzorsky Prague Marriott Hotel.

                                  NABÍDKA UBYTOVÁNÍ ZA ZVÝHODNĚNOU CENU PRO ÚČASTNÍKY KONFERENCE

                                  PRAGUE MARRIOTT HOTEL

                                  V Celnici 8, Prague, Czech Republic

                                  Web: HOTEL MARRIOTT

                                  Services for VIP guests of the conference are provided by the Prague Marriott Hotel as a sponsor.

                                  SPECIAL OFFER FOR CONFERENCE PARTICIPANTS

                                  HOTEL AVION

                                  Kladenská 96/115, Praha 6, Česká republika

                                   

                                  Web: HOTEL AVION

                                  VIENNA HOUSE DIPLOMAT PRAGUE

                                  Evropská 15, 16041 Prague, Czech republic

                                  Prague

                                  Užijte si konferenci v jednom z nejkrásnějších měst světa

                                  Praha je nazývána srdcem Evropy. A jakmile do ní zavítáte, můžete si být jisti, že si svou krásou získá i vaše srdce. Historické centrum města je zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO, a proto určitě stojí za to vyhradit si během konferenční návštěvy Prahy pár chvil na procházku malebnými uličkami Starého Města, přes Karlův most, pokochat se nádhernými výhledy z Pražského hradu. Mimochodem: kromě toho, že Praha je město stovky věží, je to také město mostů. Můžete jich zde napočítat přes třicet. Konference rané péče, jejímž tématem je právě budování mostů mezi obory, si tak pro své konání nemohla přát lepší místo.

                                  Enjoy the conference in one of the most beautiful cities in the world

                                  Prague is known as the heart of Europe. And as soon as you visit, you can be sure that it will win your heart with its beauty. The city’s historic center is a UNESCO World Heritage Site, so it’s definitely worth setting aside a few moments during your trip to walk through the picturesque streets of the Old Town and across the Charles Bridge, and enjoy the wonderful views from Prague Castle. Incidentally, besides being the “City of a Hundred Spires”, Prague is also a city of bridges – indeed you can count over 30 of them. So this year’s early childhood intervention conference, whose theme is building bridges between disciplines, could not have asked for a more ideal location.

                                  Scientific committee

                                  Head of the Scientific committee

                                  Jitka Barlová, Ph.D.
                                  Director of the Association for Early Childhood Intervention, Karlovy Vary branch, EURLYAID board member, external teacher Charles University, Faculty of Pedagogy, Department of Special Education

                                  Scientific committee members:

                                  Professor Ana Serrano, Ph.D.
                                  Professor at the Institute of Education, University of Minho; Researcher at CIEd (Research Center on Education), president of EURLYAID

                                  Associate Professor Marga Canadas, Ph.D.
                                  Universidad Catholica de Valencia, Eurlyaid board member

                                  Associate Professor, Lea Květoňová, Ph.D.
                                  Head of the Department of Special Education, Faculty of Pedagogy, Charles University

                                  Associate Professor Snezana Ilic, Ph.D.
                                  The University of Belgrade, Faculty of Special Education and Rehabilitation, EURLYAID board member

                                  Mahulena Exnerová, M.D.
                                  Head of the Children's Department and DIOP Hospital Hořovice

                                  Associate Professor Radka Bužgová, Ph.D.
                                  University of Ostrava, Faculty of Medicine, Institute of Nursing and Midwifery and Center for Nursing Research

                                  Petra Samcová, Ph.D.
                                  Association for Early Childhood Intervention, České Budějovice branch

                                  SPEAKERS

                                  DAYS

                                  WORKSHOPS

                                  SUCCESS STORIES

                                  Signup for news

                                  Shortest way to explore what will happen on conference

                                   Event tickets

                                   High income countries
                                   238
                                   • After February 15 until April 15
                                   • seminar Cooperation and possibilities of children's palliative care providers included in the price
                                   get ticket
                                   Low income countries and Students
                                   197,20
                                   • After February 15 until April 15
                                   • seminar Cooperation and possibilities of children's palliative care providers included in the price
                                   get ticket
                                   Parents
                                   40
                                   • After February 15 until April 15
                                   • seminar Cooperation and possibilities of children's palliative care providers included in the price
                                   get ticket

                                   We want to make the conference accessible to the widest possible circle of experts. Thanks to the support of the Abakus Foundation, you can now register at a reduced price. Registration will be open until April 15, 2023.

                                   TESTIMONIALS

                                   what people say

                                   Esse maxime tempore maiores laboriosam nobis, aut cum quidem est ab ipsam soluta voluptate totam quibusdam quo neque
                                   AMY WHITEDesigner @ Tinterest
                                   Illo repellat dolores laudantium quos, velit, reprehenderit veniam accusamus neque laboriosam tenetur aut quaerat, doloribus autem facere
                                   MICHAEL DERILLCTO @ Flopbox
                                   Recusandae minima similique rem. Neque quisquam, blanditiis cum, ex ullam obcaecati beatae nobis quos, officia rerum, exercitationem ducimus totam!
                                   MIKE MEYERSProject Manager
                                   Blabla
                                   AgnesioDoodle

                                   CALL FOR POSTERS

                                   Will be open from January 1, 2023

                                   Výzva pro podávání příspěvků v Poster sekci.

                                   Posterová sekce bude vedena pouze v anglickém jazyce bez tlumočení. Přihláška i případná prezentace posteru bude probíhat v angličtině. Přihlášky jsou otevřeny od 1. 1. 2023 do 15. 2. 2023. Autor souhlasí s umístěním posteru na webové stránky provozované Společností pro ranou péči, z.s. po ukončení konference.

                                   Instrukce k přihlášení online probíhají přes anglickou verzi těchto stránek. ZDE

                                   Děkujeme za pochopení.

                                   Máte-li dotazy, neváhejte nás kontaktovat na adrese info@eciprague.com

                                   CALL FOR POSTERS

                                   Open from January 1, 2023 to February 15, 2023

                                   We invite abstracts for posters at International Conference Creating Early Childhood Intervention Together – Building Bridges.
                                   A poster is a single-page document, typically combining text and images, that embodies a succinct description of your work, research, or best practice experience.
                                   Poster sessions provide an opportunity to share ideas in a less formal setting than a paper presentation. Presenting a poster is an excellent way to discuss and receive feedback. The poster session is conceived as a networking event. Participants are invited to attend the session in person and discuss the content of the posters with attendees.
                                   This call focuses on contributions with practical relevance for Early Childhood Intervention and cooperation between parents and professionals such as support and empowerment of families of children with special needs. We welcome best-practice insights as well as recent research findings from studies.
                                   We especially welcome the participation of parents and parent organizations.

                                   We invite you to submit an abstract for a poster presentation covering topics including (but not limited to):

                                   • Empirical studies on the effects and impact of Early Childhood Intervention
                                   • Best practices on Early Childhood Intervention: methods, approaches, examples of good cooperation, reports on system changes.
                                   • Case studies
                                   • Social inclusion
                                   • Equality and rights and (self)advocacy
                                   • Recent innovations to support practices and their application in daily work in Early Childhood Intervention

                                   All submissions will be peer-reviewed by the members of the Scientific committee. Authors of accepted abstracts will be invited to present a poster at the conference. The abstract and poster must be submitted and presented in English.

                                   Important dates:

                                   • Abstract submission open: 1 January 2023
                                   • Abstract submission deadline: 15 February 2023
                                   • Notification of acceptance/rejection: 3 March 2023
                                   • Conference date: 15-16 May 2023
                                   • Final submission of the poster for publication (PDF document): 31 April 2023

                                   Abstract submission

                                   • The abstract text may not be longer than a maximum of 350 words. No pictures, graphs or tables can be included in the abstract.
                                   • A scientific committee will review abstracts. The committee will assess abstracts to concerning scientific excellence and relevance to the topic of the conference and will nominate poster presentations.
                                   • You will be notified about the outcome of your poster application by the beginning of March 2023.
                                   • Changes in the abstract are not possible after submission.
                                   • It is necessary to send your poster (PDF) to the email address poster@eciprague.com by April 31 at the latest.

                                   The poster will be published on the conference website right after the event, giving the possibility to explain the work further for those unable to attend the conference physically or giving extra visibility to the applicants attending the poster sessions. By subscribing to the poster section, you agree to the publication.
                                   Registration for the poster section will take place via an online form.
                                   There is no fee for the poster presentation. However, the presenting author must be a registered participant. Please note that the presenting author is not automatically registered by submitting an abstract. Regular registration is required.
                                   The poster format is A0 (841×1189 mm).

                                   POSTER PRESENTATIONS

                                   • Poster format is A0 (841x 1189 mm).
                                   • Poster title should be identical to the title of the accepted abstract.
                                   • Remember that the viewer must be able to read the text from a distance of up to 1.5 m.
                                   • It is helpful to have A4 sheet handouts of your poster. Please make sure you provide your contact details on the handout.
                                   • Please set up your poster on the board where your number is displayed. Conference staff will help you to locate the correct area.
                                   • Please, arrange to be at your poster during your designated time in the conference program.
                                   • All posters must be removed at the end of your designated time. If you have to leave before your dismantling time, please designate a colleague responsible for removing your poster.
                                   • Any posters remaining after the congress may be disposed of.

                                   Claims
                                   Neither Společnost pro ranou péči, z.s. nor EURLYAID, as well as the Exhibition venue, are responsible for any loss or damage of your poster or can be held liable for injuries to persons or damage to property owned by the poster presenter. The authors of the posters agree to publish the final poster after the end of the conference on the website operated by Společnost pro ranou péči, z.s. and/or EURLYAID.

                                   Questions?

                                   • If you have any questions, please do not hesitate to contact us at info@eciprague.com

                                   We are looking forward to see you in Prague.

                                   General partners

                                   Partners

                                   Location

                                   2022 © Společnost pro ranou péči, z. s.